Proč vlastně slavit slovanské svátky a dělat obřady

Slovanský kalendář – Koladův Dar, byl dán Slovanům po uzavření Míru v Hvězdném Chrámu. Tehdy se vinou hvězdné války změnilo na zemi klíma (počasí) a lidé potřebovali nový návod, jak během roku sladit svůj každodenní život s cykly přírody a také s rytmy a principy Univerza.

Tento kalendář byl tedy dobrým nástrojem k provádění zemědělských prací, ke sběru léčivých bylin, ke sklizni plodů a uchovávání toho všeho na dlouhé období zimy. Podle něj se lidé slaďovali se slunečními rytmy celé přírody, tak, jak během celého roku přibývá a ubývá světla a jak probíhají lunární (měsíční) fáze.

Koloběh svátků a obřadu v nich konaných, byl především PROJEVEM VDĚČNOSTI Vyšším Duchovním Silám a jejich působení v celé přírodě. SPOLEČNÝM projevem vděčnosti za život na Matce Zemi a v těle a za duchovní ochranu před vlivy temných sil.

Naši dávní předci byli na rozdíl od nás velmi dobře obeznámeni s nástrahami temných energií ze spodních astrálních světů NAV. A uvědomovali si proto, jak je pro jejich zdravý a šťastný život ochrana Vyšších Světlých Sil-Bohů důležitá.

Všechny obřady v kole roku byly kromě vděčnosti zaměřeny i na OČISTU. Na SPOLEČNOU OČISTU od těchto negativních energií, které pokud by na nich, jejich rodinách a Občinách ulpěly, začaly by tyto destruktivní síly narůstat, jak vně, tak také UVNITŘ nich. A zkazily by dobrý charakter jednotlivců i celého společenství.

Proto jim Koladův Dar nabízel návod, JAK a KDY tyto očisty provádět. Byly to očistné Obřady OHNĚM , VODOU a VĚTREM. Vodní obřady to bylo polévání vodou, koupání a mytí ve studánkách a potocích, čištění pramenů, studní, příbytku a žactva.

Rozdělávání ohňů na kopcích, společný obřad okolo vatry, přecházení mezi dvěma ohni, skákání přes ně a další, jejich smyslem bylo nabití síly, a očištění prvkem ohně. Vykuřováním léčivými bylinami a kouřem z ohňů se očišťovala aura lidí i zvířat a také se tak čistily chalupy i chlévy od škodlivých duchů.

Důležité bylo, že tato očista probíhala i SPOLEČNĚ při obřadech, na JEDNOM MÍSTĚ a v JEDNOM ČASE. Každý svátek a obřad byl přizpůsoben danému ročnímu období a vlně vyzařování Duchovních Sil z Univerza.

Během kola roku probíhaly i oslavy a obřady zasvěcené PŘEDKŮM. Při nich se vzpomínalo na předky jednotlivých rodin, celých rodů. Nejčastěji byly prováděny u RODOSTROMU/ RODOKMENU, který byl vysázen u každého domu. Probíhaly i uvnitř domu, kde bylo vždy vyhrazené místo na malý oltář (kout) předků. Na něm byly umístěny sošky slovanských Bohů a drobné předměty denní potřeby, které kdysi patřily konkrétním pradědům a prabábám té rodiny. Věřilo se, že jejich energie je stále v těchto předmětech přítomná a chrání nadále rod. Také se pomocí těchto předmětů lidé napojovali na ducha předka, kterého prosili o radu a pomoc.

Při těchto obřadech se vzpomínalo na schopnosti, talenty a dobré činy předků a vyprávěly se o nich příběhy. Projevovala se úcta Bohu Rodu, který je Ochranným Bohem všech Slovanů. Zpívaly se oslavné písně o hrdinských činech těchto Světlých Sil v bojích s temnými silami. V pověstech a pohádkách se mladá generace seznamovala s dávnými dějinami slovanského rodu, Země i Vesmíru.

To, co se takto děti dozvěděly, zahrnuly pak i do svých dětských her. Tím si vše opakovaly a měli tak dostatek dobrých a vznešených vzorů jež formovaly jejich charakter. Nepotřebovaly sedět dlouhé hodiny v lavici a v uzavřeném prostoru třídy. Učit se spoustě nepotřebných informací, ani si nemusely nosit sebou domů úkoly a biflovat se nazpaměť letopočty z nepravdivé historie.

Během celého roku se dozvídaly zábavnou formou vše, co pro svůj zdravý rozvoj potřebovaly. Pravidelně si tyto znalosti připomínaly při opakujících se oslavách. Podívám-li se na to z tohoto pohledu, pak chápu proč každé vládnoucí moci tolik záleží na tom VYMAZAT LIDU PAMĚŤ PŘEDKŮ a s ní související oslavy a obřady.

Chápu lépe proč Římsko-katolická církev, když zjistila, že se jí to ani přísnými tresty zcela nedaří – začala zavádět své náboženské oslavy, své obřady a své zvyky. A to v čase a na místech původních slovanských obřadů. Slovanská božstva nahrazovala svými svatými, které často vlastní rukou církevní nechala kdysi umučit k smrti.

Slovanský kalendář Koladův Dar je pro nás stále živý a my máme možnost opět navázat na jeho cykly přírody i celého vesmíru. Sladit se se Světlými Duchovními Silami a ozdravit sebe i celou společnost.

Z toho jsou pro nás důležité TŘI způsoby, jak toho dosáhnout:

  • SPOLEČNÉ PROJEVENÍ VDĚČNOSTI Vyšším Silám, životu a Matce Zemi,
  • SPOLEČNÉ PRAVIDELNÉ OČÍŠŤOVÁNÍ sebe i celé společnosti od negativních vlivů
  • a SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST za zdravou výchovu mladé generace.

Proto je pro nás každá společně prožívaná slovanská oslava a obřad v ní, příležitostí, tyto hodnoty ve svých životech projevit.

Abychom mohli přestat živit starý temný systém, potřebujeme přestat žít podle jejich způsobu života, který nám předkládají. A nastolit ve svých životech, rodinách a tím celé společnosti nové způsoby a nové hodnoty.

Je dobře, že se seznamujeme s  informacemi o svých slovanských dějinách, o způsobu života a myšlení. Je dobře, že si o tom navzájem povídáme, ale potřebujeme toto vše dostat do našeho reálného života. Potřebujeme toto Poznání slovanské Víry Světla ukotvit v prostoru a čase. A to můžeme, pokud naplníme třetí bod trojúhelníku tvoření – a tím je PROŽITEK / ČIN.

Společným prožitkem (činem) pak působení našich myšlenek a slov do nové reality zesílíme a natrvalo je ukotvíme v naši rodině i celé společnosti. Až bude naše společnost založena na poctivosti a spolupráci, pravidelně společně projevovat vděčnost, pravidelně se společně očišťovat a bude schopna se společně a odpovědně podílet na výchově mladé generace a to v souladu s Vyššími principy Dobra, nebude mít temná strana proti nám žádnou moc.

Nataša Natali Urbánková

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.