Obraz a představa Boha – Boží záměr a Boží dopuštění

Už několik let sleduji videa a články pocházející z ruského Fondu konceptuálních technologií. Přesněji řečeno jde o Koncepci společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ) a videa Valerije Viktoroviče Pjakina opatřená českými titulky.
Proč by tyto zdroje měly být nějak související se Slovanstvím? Z jednoduchého důvodu: vycházejí ze společných slovanských kořenů, což je podobný jazyk a kultura, a společná světonázorová orientace. Tento fond konceptuálních technologií odhaluje široké veřejnosti znalosti z oblasti politiky, ekonomie, sociologie a náboženství. Dokonce do tak zasvěcené úrovně, že dokáže vysvětlit způsob řízení sociálních supersystémů, jako jsou jednotlivé národy, státy, kontinenty a celé lidstvo.
Od dob zavedení západní „kultury“ a biblického konceptu „prostředníků pro komunikaci s Bohem“ je široká veřejnost odtržena od těchto znalostí a možností ovládat svůj osud. Dokud budou mít k těmto znalostem přístup pouze úzká elita zasvěcených světovládců, nepodaří se ze světa vykořenit žádné uspořádání společnosti na otrokářských principech. S příchodem a studiem informací z KSB a DVTŘ nastává změna stávajícího paradigma uspořádání společnosti. Tento přeložený článek ukazuje pojmy a principy, ze kterých tyto zdroje informací vycházejí.

Obecně platí, že v jakémkoli dlouhém rozhovoru o metafyzice (principy a příčiny bytí) se dříve nebo později přichází k otázce významu života a obrazu Boha v lidské psychice.

Když mluvíme o obrazu Boha, tak vytvořit nějaký ilustrativní nebo video-obraz nadsmylové reality není možné (jako nelze pochopit z úrovně rostlinného svět zvířecí, tak nelze z úrovně člověka poznat úroveň Boha). Nicméně u této nadsmyslové reality existují určité vlastnosti. A od toho, jaké vlastnosti připisujeme my Jemu (Bohu) a nakolik oni odpovídají realitě/skutečnosti, závisí přiměřenost našeho myšlení a chování.

Věříme, že Bohu (hierarchicky nadřazený nejvyššímu všezahrnujícímu řízení) patří následující vlastnosti:

  • On – Stvořitel, tvůrce všeho
  • Láska
  • Moudrost
  • Informovanost o všem, co se děje
  • Účast v životě svého díla
  • Milosrdenství
  • Dobrotivost
  • Vše-odpuštění

Schéma vzájemného vztahu lidí s Bohem:

Bozi zamer a Bozi dopusteni

Božím záměrem chápeme souhrn cílů, cest a prostředků jejich realizace zvolených Bohem ve vztahu k Všehomíru, lidstvu, společnostem a konkrétním lidem, a pod dopuštěním zase meze, ve kterých Bůh připouští odklon od realizace Záměru všem, komu ve Svém Předurčení jeho bytí poskytl svobodu volby.

Existuje matice možných stavů (neomezený oceán), ve kterých se může nacházet objekt (v tomto případě člověk nebo společnost). Bůh obdaroval své Stvoření – člověka takovými kvalitami, kterými sám nedisponuje, a konkrétně právem svobodné volby k dosažení tohoto nebo jiného stavu. Bůh se projevil ve své mravnosti (která se nám jeví Bohabojností/Počestností/Spravedlností) a svých cílech – záměrech. V tomto prostoru možností existuje nějaká nejlepší volba (na diagramu je zobrazena jako ostrov) pro objekt, předem daná Bohem, a pohyb, kterému souběžně pomáhá vítr Nejvyššího.

Tedy Bůh nás stvořil s určitým (přesně stanoveným) cílem a pokud člověk žije podle Spolu-vedení a snaží se dosáhnout svého cíle (mise), pak takový člověk se pohybuje v řečišti/cestě Prozřetelnosti a okolnosti v jeho životě se vyvíjejí nejlepším způsobem, tj neexistuje žádná katastrofa.

Pokud se člověk odchýlí od plnění svého poslání, a začne žít ne podle svého Spolu-vedení, postupně se ocitne v božím Dopuštění, v kterém ztrácí informaci, aby nepoškodil jiné lidi, kteří jsou v Prozřetelnosti; může jen ublížit těm, kteří nejsou v prozřetelnosti, a to podle principu: „Někteří bezbožní jedí hněv jiných bezbožných“ (Korán).

Existuje jasná hranice mezi Prozřetelností a Dopuštěním a přechod k Dopuštění je doprovázen znamením – nápovědou „Tam nechoď“. Pokud člověk zůstane hluchý a slepý k takovým nápovědám, pak katastrofičnost v jeho životě se začíná zvyšovat podle míry propadu do Dopuštění. Na tomto obrázku jsou překážky a katastrofy vyznačeny ledovci a víry.

Pro každého člověka, který kráčí nespravedlivou cestou, zůstává příležitost se vrátit na cestu Prozřetelnosti a prožít Lásku, darovanou Shora. K tomu, aby člověk nespadl do Dopuštění, musí vytvářet svůj vektor cílů (hierarchické uspořádání svých cílů – od nejdůležitějšího až po bezvýznamné, kterých je možné se vzdát ve prospěch dosažení více důležitějších) v souladu s vektorem cílů Boha (Jeho Záměrem).

Jak poznat, na jaké cestě jdete: na cestě Prozřetelnosti nebo spadnout do oblasti Božího dopuštění? Pokud se vaše záměry uskutečňují bez zvláštních napětí a jsou k dispozici potřebné zdroje pro vaše cíle, a vaše nálada se nezhoršuje do stavu nudy, apatie, pak s vysokou pravděpodobností kráčíte po cestě Prozřetelnosti.

Pokud se budete muset obtížně snažit dosáhnout vašich cílů a výsledek nedosahuje žádoucí spokojenosti (nálada klesá), pak buď jste nastavili cíl, který vyžaduje nutně více zdrojů, než kterými můžete disponovat v této době, a nebo váš cíl není v Prozřetelnosti.

Jakým způsobem, prostřednictvím jazyka životních okolností, s námi Bůh komunikuje – každý sám rozhoduje, jaký to bude jazyk, jímž nás oslovuje – jazykem Lásky nebo jazykem potíží/nepříjemností a katastrof.

~ ~ ~

Zdroj článku: http://kob-media.ru/?p=953

Navazující článek: Úplná funkce řízení (krátké vysvětlení Koncepce společné bezpečnosti KSB)

Kniha: Základy sociologie (Koncepční materiály studijního kurzu / Díl 1.)

Web: Koncepce společné bezpečnosti (KSB) a Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ)

Související články:

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.