Dopis Kňaza Jána Maliarika panu profesorovi Košutičovi (Veľké Leváre, 26. III. 1926)

Knaz Jan Maliarik

Kňaz JÁN MALIARIK (1869 – 1946)

Rodák z Myjavy. Slovenský evangelický kněz, spisovatel, humanista, filozof, mystik, teozof, a orientalista, bojovník za mír.

Slovania dnes čakajú na slovo prebudenia, aby naplnili svoje poslanie vo svete: Ak povieš Slovan, nech sa ti ozve človek. Maliarik nám pomáha naplniť obsah ducha Božskou múdrosťou, pokojom a láskou. Ten, kto počul, prevzal zároveň zodpovednosť za počuté. Hlas čaká, aby Slovo oslovnilo, aby jeho vibrácie oplodnili éter kozmickou tvorbou. Slovo slúži správnej skrytej sile.

Více na Wikipedii: Ján Maliarik

 

Veľavážený Pan Rad. Košutič,
univerzitný profesor
Beograd.
Univerzita

Veľavážený Pán Profesor!

Predovšetkým toto:

Z toho srdca rád by som prehovoril k Vám vo Vašom Materinskom Jazyku, ale Ho neovládam. Snáď ma porozumiete aj v Našej Slovenčine. A keby nie, zvolíme si iný dorozumievací jazyk.

*

Čítal som o Vás, Veľavážený Pán Profesor, v našom Slovenskom Denníku, zvanom »Slovenský Národ«. Čítal som o Vás, jako veľmi sa vynasnažujete a pracujete: na Zjednotení Všetkých Juho-Slovanských Národov a poniekaľ aj na Zjednotení Všetkých Slovanov.

Ja tu u nás pracujem na Sjednotení Troch Slovanských Vetví: a) Národa Slovenského, b) Národa Poľského a c) Národa Českého. A pri tom tiež robím všetko možné, aby aj Juhoslovania boli už raz v Láske a v Múdrosti Spojení. A ostatné Slovanstvo stejne tak.

Je predsa, jako aj Sám píšete, zvrchovaný čas, aby sa Slovania prestali navzájom nenávideť a spolu vadiť a jeden druhého osočovať, poprípade nebratsky potierať a ubíjať; a aby miesto toho čo Nás navzájom len zoslabuje, začali sme sa Skutočnou Bratskou Láskou Milovať, Úprimne Bratsky Jeden s Druhým Cítiť, navzájom sa Podporovať a Povznášať: S l o v a n s k y  V z d e l á v a ť   Z d o k o n a l o v a ť.

— — Aby tak konečne Vytvorená Bola Všetkými Vznešenými Duchy Predzvestovaná-Predpovedaná, Svetu Slovanské Blaho Priniesť Majúca:

V š e – S l o v a n s k á  K u l t ú r a .

Jako vidím a určite znamenám:

Slovanstvo má so všetkých strán mnoho veľkých a nezmieriteľných nepriateľov!—— Neprávom!!

Lebo Slovanstvo je v Europe Najzbožnejšou, Duchovne Najvyššie Stojacou Podrasou Veľkého Arijského Plemena.

Slovanstvo J e Dobrosrdečné, Dobrotivé, Súcitné, Pokojamilovné, Každého Človeka, ešte aj tých svojích nepriateľov Nevinne Úprimne Milujúce, n i e Panovačné, naopak Otcovsky-Matersky-Bratsky- Detinsky si — dľa stupňa vývoja — Počínajúce, a preto obyčajne každým špekulantom-chytrákom ľahko podvedené a potom vykoristené a potom definitivne zdeptané.

Anjelské Je Srdienko Slovanské!

A Anjelská Je Dušinka Slovanská!

Preto n e p r á v o m sa chovajú nepriateľsky k Slovanstvu iné Podrasy a ich Národy. Ale činia tak zároveň aj z bázne! …

V predtuche, že Slovanstvo Tají-Skrýva-Opatruje v Útrobách Svojích Zárodek Veľkej a Slavnej Budúcnosti!

Teda Niečo Také, Čo všetky ostatné národy má zahanbiť.

Ani nie tak zahanbiť, jako skôr prevýšiť! —

Lebo Slovanstvo nebude nikdy ponižovať, ani pokorovať a tak ani zahanbovať. —

Slovanstvo Bude Povznášať!! — — —

To je rozdiel medzi Slovanstvom a jeho nepriateľmi. Ostatní všetci mimo Indov chcú podmaňovať, hrabať, koristiť a koncom koncov vyhubiť!! —

Slovanstvo Chce Všetkých Povznášať!—

To Pravé, Pôvodné, kultúrou nezkazené Slovanstvo! — rozumie sa samo sebou.

Aby však Slovanstvo za prispenia Svojho Ducha a Kultúry Úlohu Svoju a Svetové Poslanie Svoje Plniť a Splniť Mohlo: Musí Byť Onen Blahodárny a v Duši Jeho Skrytý Zárodok v Plnej Miere Rozvitý!!

Za týmto Účelom nadväzujem, Veľavážený Pán Profesor, tieto styky s Vami.

Daj BOH, aby boly požehnané a Požehnané!

Možno: budeme sa snáď v názoroch Našich líšiť —
Možno:budeme se snáď čo dovoľby prostriedkov líšiť—

Ale Cieľ Máme Jednostejný!

A Cieľ Tento Je Tak Veľký——

že rozmanité názory musia byť Cieľu primerane uplatnené a rozmanité prostriedky Múdrosti plne upotrebené — — aby Mohol Byť Dosiahnutý!!

— — —

Vysoko Vyspelý a Vznešene Múdry Duch Rozumie Dokonale Všetkému! — —

A Je v Stave všetky zdanlivé protivy Rozumne Vyrovnať a Nádherne Zharmonizovať!! — Z rozmanitosti a mnohostrannosti

Nádhernú Harmóniu Vytvoriť!

— — —

O s t a t n í  m e n š í  d u ch o v i a  s m u s i a  z b o ž n e  d ľ a  P o k y n o v 
T ý ch t S v o j i ch  V e ľ e d u ch o R i a d i ť .

M u s i a ! —

N i e t  P o m o c i  I n e j !

V Láske a v Múdrosti Je Všetko Možné!!

A v Láske a v Múdrosti V š e t k o  Ľ a h k o  Uskutočniteľné!! — —

— — —

— — —

*

Predbežne, Veľavážený Pán Profesor, posielam Vám svoje knihy:

a) 3 exempl. svojho Slovensko-Českého »Celo-Zem. Univ. Štátu« I. diel.

b) 1 ex. »Ganz-Erden-Univerzal-Staat.«

c) 1 ex. »Quo Vadis Čecho-Slovakia?«
Tu snažne odporúčam prednášku
Slečny Anny Kovaříkovej: Dětská Hra
potom: Mravnost, Klid, Manželství atď.

d) 3 exempl. »Drei Welt-Erlösungs-Worte.«

*

Poznámky:

Nemecký: G. E. U. Staat je c e l ý 204 strany obnášajúci.

Slovensko-Českého vydania I. diel 216 str. !

Pre domov sa totižto inak píše, než pre Celý Svet! —

V Slov.-Českom Hovorím ku Svojej Rodine, nie menej vážne a nie menej prísne, ale predsa len podomácku, jako k Svojim.

*

V našom denníku »Slovenský Národ« vyšlo niekoľko mojich Vše-Slovansky Zjednocujúcich úvah pod titulom: Unifikácia.

Dal by som Vám patričné čísla zaslať, jestli Slovenčinu-Češti-nu natoľko ovládate, alebo jestli si inak stýmbudetemôcťporadiť.

*

Srdečne Pozdravujúc a Mnoho zdaru

Prajúc, Ostávam

v Bratskej Láske Oddaný

Kňaz Ján Maliarik.

Veľké Leváre, 26. III. 1926

Slovensko via Bratislava, Č. Sl. R.

 

Převzato z knihy:

Kňaz Ján Maliarik: Proč je Mezi Spisovateli, Umělci, Politiky, Státníky, Žurnalisty, atd. … Tolik Nevraživosti? Vydání z roku 2001, strana 211 – 215

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.