Prohlášení Občiny Třinec a webu „Slovanská košile“

Vzhledem k přetrvávajícím tendencím rozdělovat skupinky a jednotlivce ve Slovanství, rozhodli jsme se zveřejnit následující prohlášení:

Prohlášení Občiny Třinec a webu „Slovanská košile“

Máme zájem o navázání a udržování přátelských vztahů mezi všemi slovanskými skupinami. Každá z nich zachovává a rozvíjí jedinečnou slovanskou tradici.

Jsme za navazování přátelských vztahů, respektujeme a tolerujeme všechny, kteří se hlásí ke Slovanství a tradicím našich Předků.

Víme, že naše Předky rozdělili – rozděl a panuj – a štvali je proti sobě. Dnešní situace je téměř stejná.

Kdo hledá, co nás rozděluje, najde to. Kdo hledá to, co nás spojuje, najde to.

Buďme moudří a hledejme to, co nás spojuje a k tomu ostatnímu buďme tolerantní. Spojme se. Jen tak přežijeme.

Sepsáno v Třinci dne 26. 6. 2019

Prohlášení je zveřejněno na:
Pepa Endrych, www.Obcina-Trinec.cz
Mojmír Mišun, www.SlovanskaKosile.cz

Tento proces vzájemného poznávání, sbližování a spolupráce naštěstí probíhá. Jeho současným výsledkem je spolupráce a spojenectví Slovanských Občin na Moravě a Slezsku, přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska a občanského sdružení Slavica z Nitry.

V případě Vašeho zájmu o navázání normálních přátelských vztahů a komunikace mezi Slovanskými skupinami, obraťte se na uvedené kontakty (weby).

В связи с продолжающимися тенденциями разделять группы и отдельных людей в Славянстве, мы решили обнародовать следующее заявление:

Заявления Общины Тржинэц и сайта „Славянская рубаха“

В наших интересах налаживание и поддерживание дружеских отношений между всеми славянскими группами. Каждая из них сохраняет и развивает уникальные славянские традиции.

Мы за налаживание дружественных отношений, уважаем и относимся толерантно ко всем людям, которые себя причисляют к Славянству и традициям наших Предков.

Мы знаем, что наши Предки в определенный период истории разобщились (разделяй и властвуй) и подстрекали друг друга. Сегоднешняя ситуация становится подобной.

Кто ищет то, что нас разделяет, найдет это. Кто ищет то, что нас обьединяет, найдет это!

Будем мудрыми и будем искать то, что нас обьединяет, а к остальному будем толерантными. Обьединимся! Только так мы выживем!

Составлено в Тржинце, Чешская Республика 26. 6. 2019

Заявляния обнародовано:
Pepa Endrych, www.Obcina-Trinec.cz
Mojmír Mišun, www.SlovanskaKosile.cz

Этото процесс совместного познавания, обьединения и сотрудничества уже проходит. Его неотделимой частью являются сотрудничество и обьединение общин в Моравии и Слезко, товариществ Круга Родов Моравии и Слезко и гражданского общества Славица из Нитры.

В случае Вашего интереса в налаживании нормальных дружественных отношений и общении между славянскими сообществами, обратитесь к приведеным выше контактным особам или на сайты.

Biorąc pod uwagę ciągłą tendencję rozdzielać grupy i osoby zainteresowane słowiaństwem, zdecydowaliśmy się opublikować następującą wypowiedź.

Deklaracja „Społecznośći Trzyniec (Obcina Trinec)“ i strony internetowej „Slovanská košile”

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem i utrzymaniem przyjaznych stosunków między wszystkimi grupami słowiańskimi. Każdy z nich zachowuje i rozwija unikalną słowiańską tradycję.

Opowiadamy się za nawiązywaniem przyjaznych stosunków, szanowaniem i tolerowaniem wszystkich, którzy wyznają Słowiaństwo i tradycje naszych Przodków.

Wiemy, że naszych przodków rozdzielili, wg zasady – „rozdziel i panuj“ – i nastawiali ich przeciwko sobie. Dzisiejsza sytuacja jest prawie taka sama.

„Kto szuka tego, co nas dzieli, znajdzie to. Kto szuka tego, co nas łączy, znajdzie to“.

Bądźmy mądrzy i szukajmy tego, co nas łączy i bądźmy tolerancyjni wobec reszty. Połączmy się. Tak przeżyjemy.

Napisane w Trzyńcu, Republika Czeska, 26. czerwca 2019 roku

Oświadczenie jest publikowane pod adresem:
Pepa Endrych, www.Obcina-Trinec.cz
Mojmír Mišun, www.SlovanskaKosile.cz

Na szczęście trwa proces wzajemnego uczenia się, konwergencji i współpracy. Jego obecnym rezultatem jest współpraca i sojusz społeczności słowiańskich na Morawach i Śląsku, Przyjaciół Koła Rodzin Moraw i Śląska oraz stowarzyszenie obywatelskie Slavica z Nitry.

Jeśli jesteś zainteresowany nawiązaniem normalnych przyjaznych stosunków i komunikacji między grupami słowiańskimi, skontaktuj się poniżej, (strony internetowe).

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.