SVCS 2019-11-21 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 2 (Svetoponímanie a Světonázor)

Odkaz na video: SVCS 2019-11-21 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 2 (Svetoponímanie a Světonázor)

SVCS 2019-11-21 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 2 (Svetoponímanie a Světonázor)

  • Světonázor – Svetoponímanie (česky Světoponímání)
  • Mozaikový a Kaleidoskopický pohled na svět
  • Dvojrozměrné vnímání
  • Jak je spojena demokracie s otrokářstvím

Studio Třinec, 21.11.2019 / www.svobodny-vysilac.cz

Stručný výtah:

(14:29 min) Na Zemi byl jediný jazyk a jediné nářečí.

Svetoponímanie stojí na principu energie – mozaikový obraz.
Světonázor stojí pouze na základě informace – kaleidoskopický obraz.
Konfucius (čaromútnik) prohlásil: „Znaky a symboly řídí a ovládají svět, ne slovo nebo zákon.“
Falzifikace dějin – tzv. renesanci šedí rozkouskovali a natáhli na tisíce let do minulosti.

(17:36) Mnohé osobnosti jsou duplikovány a v mírných obměnách dosazeny do různých oblastí Země.

(19:28 min) Kořeny současných symbolů a znaků se nacházejí v současném mínění utvářejícím jazyku – řečtině. Význam pojmu SYMBOL se vztahuje na vše, co představuje jakýkoliv pojem, znak, osobu ztělesňující konkrétní význam, příklad, emocionální přeměnu, zátěž, událost se zvláštní důrazem – to je znak nebo symbol. To vše je světonázor v současném světě a to, co je jím šířeno. Každý symbol obyčejně v sobě nese dvojité vyjádření: viditelné a symbolizované.

(22:28 – 24.30) Symbol holubice představuje mír, avšak současně ho představuje i alegoricky, což pak umožňuje velmi široký výklad pojmu „mír“. Proto jsou v symbolu tři odlišné části. Symbolem může být značka, předmět, osoba, fráze, událost použitá na představení koncepce, nápadu anebo podobné informaci o objektu. Ale nikdy ne samotný nápad. Tyto symboly jsou kolem nás a byly nám podsunuty.

(25.18) Náš původní symbolismus bylo jen naše původní písmo – Staroruština, Bukvice a Karuna.

To jsou naše znaky a symboly, které nesou multidimenzionální obraz, nikoliv obraz zkreslený, jako znaky, které nás běžně obklopují. Symbolické znázornění pojmů a objektů je základem komunikace mezi dvěma nebo více subjekty. Proto je každý symbol základním komunikačním prostředkem. Proto jak Konfucius říkal: „Znaky a symboly řídí a ovládají Svět. Nikoliv slovo nebo zákon.“

Proto existuje symbolismus, náboženský symbolismus a podobné věci. Zajímavé na tom je, že všichni světoví mudrlanti, zanechávají ve všem to chaosu vždy styčný bod, a na jeden bych chtěl poukázat. Pevný bod k vysvětlení těchto symbolů zanechávají proto, aby se sami v těchto svých filozofiích neztratili. Proto jsou abeceda a čísla prvními symboly, které se člověk naučí používat – buďto ke komunikaci, pro svůj intelektuální rozvoj nebo pro svoji vnitřní kultivaci a nebo také pro zaznamenávání svých vlastních myšlenek. Toto je ten styčný bod, který ponechali, aby se v té bažině úděsných filozofických nauk sami neutopili. Mezi symboly patří například mezinárodně uznávané matematické operace, (28:24) olympijské kruhy nebo lokálně platný symbol – specifická forma křesťanského kříže. Pokud hledáte význam daného symbolu nebo slova, pak vás pátrání automaticky dovede do řečtiny, kde je daný symbol vysvětlen. Takto tedy symboly ovládají svět (olympijské kruhy, značky hodin, obuvi, oděvů, automobilů, mobilů atd – všechny tyto symboly ovládají svět).

(30:21) Dotaz na fungování individuálního vědomí člověka.

Nejklíčovější je funkce podvědomí, které přímo pracuje se symboly a znaky. Člověk po narození nejprve začne vnímat sluchem a potom očima „skenováním“. Vidění je pak už funkce na duševním podkladě. Dítě se od dětství učí rozpoznávat znaky, aby získalo nějakou gramotnost. V naší oblasti jsou to latinské znaky, které vycházejí z latinské abecedy. Tyto znaky formují podvědomí a již samy o sobě mají svou informaci. Informace, které jsou neseny latinskými znaky, jsou ale velmi těžce deformované.

Kdybychom to porovnali s Karunou, zjistili bychom, že symbol v Karuně nese specifický obraz v každém svém znaku. Také ve Staroruské Bukvici nese každý znak nějaký obraz, informaci. Ale tento obraz není dvojrozměrný, nýbrž vícerozměrný (více než čtyřrozměrný). Tzn. že čtenář na úrovni podvědomí vidí buď jednorozměrně nebo multirozměrně, tedy vnitřním duševním viděním vidí úplnou energetickou informaci daného obrazu (zepředu, zevnitř, z boční strany, materiál, barvy,…) A toto se přenáší na podvědomí člověka. Proto muselo dojít ke zmatení jazyků a zjednodušení znaků (latina, řečtina atd). Člověk pak nevidí kompletní informaci a přes podvědomí je s ním možno manipulovat. A když člověk chce kompletní informaci získat, musí hloubkově studovat.

(35.40) Vznik rozhodovacího procesu.

Podvědomí naskenuje základní prvotní informaci, a ta se stává matricí, šablonou pro další přijímané informace. Na Slovensku nebo v České republice je základní používané písmo latinské, což je čistě fonemické písmo (znaky reprezentující jen určitý zvuk – fonemu) a nenese obraz. Toto se dostává do podvědomí člověka už od útlého dětství a člověk pak již na této úrovni zůstává a vnímá svět pouze dvojrozměrně. Toto je základní nástroj manipulace Člověka Systémem, který se vetřel na tuto Zemi přes gangstera z kosmu – Jahveho a přes jeho ideologii, která je sem natlačována a nese v sobě zkreslené, pokřivené a falešné obrazy. Vliv tohoto mechanizmu je zcela zásadní, protože podvědomí pak dále řídí fyzické vědomí daného člověka a má vliv na vývoj jeho Duše. Úkolem člověka zrozeného na tuto Zemi není ráno vstát, osprchovat se, najíst se, připravit svačinu a utíkat do práce, zde dřít 8,5 hodiny, pospíchat z práce, udělat nákup, dojít domů, udělat si večeři a pak si sednout před to mínění utvářející zařízení, debilizátor, televizi, a tam přijímat zkažené informace a přitom zažívat různé emoční stavy podle toho, co si zvolil – zprávy, komedii,… Toto je psychologie vlivu temných sil na člověka, takto člověk odevzdává svou životní sílu a energii. (40.37) Toto je neofeudální systém, který se začal propagovat v čase „renesance“, tedy tohoto tzv. znovuzrození (umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století). Záměrem je vytvořit z člověka debila, který bude pracovat pro systém.

(41.26 – 42:50) Ovládá nás PETRODOLAR a sloužíme mu.

(43:15) Svastika se v řečtině vysvětluje jako symbol starověkých Řeků, který je mezinárodním symbolem spojovaným s pravicovou verzí Druhé světové války a s ideologií nacismu, národního socialismu – nikoli fašismu. Fašismus pochází ze slova “fašija” a je to italské slovo, které znamená SVAZEK. K fašiji se pojí mnoho dějinných událostí, jako např. pověst o Svatoplukových prutech. Původní příběh pochází z Apeninského poloostrova z období těsně před zánikem Etruské říše.

Místní kníže si zavolal své syny, každému podal jeden šíp a řekl jim, ať jej rozlomí. Rozlomili ho. Ale měl i svazek 16 šípů nebo prutů, které byly svázany koženým pásem. Podal jej postupně všem synům, aby je zlomili, ale nepodařilo se jim to. Nakonec řekl: „Toto je fašija. když budete držet při sobě, nikdo vás nezlomí.“ To je význam slova „fašismus“ – jednota. Není to to, co tu liberalismus tlačí lidem do hlavy, a u těch s dvojrozměrným myšlením úspěšně, že fašismus je německý sociální nacionalismus. To jsou hlouposti, čaromútění, manipulace, zkreslování. Dělají z lidí debily, ale někteří to mají rádi a věří tomu. To je ten světonázor, o kterém mluvíme.

(46.00) To je to kaleidoskopické myšlení Světonázoru. To není Svetoponímanie. Informace dějinných událostí jsou rozmazané a významně zkreslené, a to úmyslně, za účelem vytvoření kaleidoskopického a rozmazaného názoru na svět. Člověk to přijímá, protože mu do podvědomí bylo předem vloženo dvojrozměrné myšlení. Záměrem je zachovat u lidstva toto dvojrozměrné myšlení z důvodu kontroly nad ním.

(46.52) Z toho pak vychází DEMOKRACIE, DÉMOS, který vládne otrokům. Naučné slovníky hovoří, že je to vláda lidu, sjednocení myšlenky a podobné polopravdy, přičemž polopravda je horší, než čistá lež. Přitom DEMOKRACIE vznikla v časech otrokářského systému, kdy svobodnými lidmi byli otrokáři, majitelé a vlastníci otroků, kterých byla drtivá většina. Otrokáři se navzájem mezi sebou setkávali a přijímali jednotné zákony a řešení pro manipulaci a ovládání otroků, aby mezi nimi nenastala vzpoura. Například některým otrokům dávali větší práva než jiným a tím bránili jejich sjednocení. Otroci nebyli považování za lidi, ale za majetek. Toto je DEMOKRACIE.

Podstata, obraz tohoto slova u mě na úrovni podvědomí vyvolává reakci „dát si do pohotovosti všechny zbraně“. Toto slovo nevěstí nic dobrého. Když to slovo někdo na mě použije, odpovídám: „Nejsem otrok ani otrokář, jsem svobodný člověk. Nezatahuj mě do těchto „demokratických“ věcí.“

(49.02) S podobnými pojmy, v současnosti rezonujícími ve společnosti v oblasti Čech a Slovenska, je to obdobné. Nemám televizi ani rádio, ale často si někdo se mnou začne o těchto věcech povídat. Hned to poznám a odpovídám: „Někdo se tu snaží manipulovat s davy, ale zjistěte si, co je to DEMOKRACIE a nepřijímejte bezvýhradně to, co vám předloží nějaký aškenázský Žid (Wikipedie), někdo, kdo manipuluje s veřejným míněním a přepisuje dějiny, přepisuje lingvistiku a vůbec všechno. Podívejte se na věc důkladně a z hloubky toho daného Obrazu. Potom pochopíte, že je to manipulace.“

Často se mě ptají: „Dobře, když už to vidím i já, že máš Pravdu, tak co dělat, aby se tomu zabránilo?“ Odpovídám: „Upevni se v tomto pohledu. Na jedné straně jsou ti, co podsouvají názory a tvoří mínění, na druhé straně jsou lidé s dvojrozměrným myšlením. Tyto dvě strany mezi sebou bojují. Ti první prosazují svou koncepci, aby udrželi dvojrozměrné myšlení otroka při zemi. Otrokovi se něco nezdá, něco mu tam nesedí, ale poslouchá. Nicméně setrvává v určitém vzdoru. Ty dvě strany mezi sebou neustále zápasí. No a my třetí přece do toho nos strkat nebudeme. Ať si to mezi sebou vyřeší. Protože těch, co tvoří (názor) mínění, je jen malá hrstka – takže, až se mezi sebou pobijí, případně pozabíjejí, my se dostaneme ke slovu. Toto je náš postoj k tomuto.

(52.27) Obrázek želvy a tří slonů. Nejdříve si vysvětlíme zobrazení tohoto Systému, který nás obklopuje, protože potom lépe pochopíme podstatu multidimenzionálního pohledu.

Co hovoří o světonázoru současná mínění utvářející věda? Počátek je spojen s aškenázským Židem s německým příjmením. Všichni z této skupiny přepisují dějiny, a své mínění utvářející názory tlačí do hlaviček už našim dětem. Ty pak doslova vyrůstají jako zombíci, jako bioroboti, a chodí s rozšířenými zorničkami. V takto utvořené společnosti zůstává jen 10% energie jedinců. Ostatních 90% energie je odváděno úplně jinam.

(55:27) Co je to světonázor? Prozatím jsem čerpal z řecké literatury, která je psaná řecky. Není přeložena do jiných jazyků a není dostupná Čechům, Němcům a ostatním národům v jejich jazycích. Zůstává pouze v řečtině (viz už zmiňované téma “znaky a obrazy ovládají svět“. Zdroj jsem nalezl například v řecké Wikipedii. (pozor, překladač Google tento řecký text přeloží nepřesně a celý ho pomotá). Pouze v původním řeckém textu je to popsáno dostatečně k pochopení všech důležitých symbolů a znaků na zemi.

(57:47) Světonázor je základní kognitivní orientace jednotlivce nebo společnosti, která zahrnuje všechny vědomosti a pohledy jednotlivce nebo společnosti. Pohled na svět může zahrnovat přírodní filozofii; základní, existenciální a normativní postuláty; nebo motivy, hodnoty, emoce a etiku.

Toto je zajímavé, že “Světonázor je základní kognitivní orientace jednotlivce anebo společnosti”. //KOGNITIVNÍ: (psych.) Teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání; (sociol.) teorie, názor, že poznávací procesy v sociální interakci mají základní význam pro existenci sociální struktury; mající poznávací význam (slovník cizích slov)//

Že by nějaký jednotlivec tvořil světonázor? Kdo by to mohl být? Právě ON ovlivňuje svým světonázorem tuto společnost, a ona se transformuje na demokratickou společnost, liberální či jakoukoliv jinou. A to je tento dvourozměrný systém.

(58:47) Pohled na svět zůstává ve většině jazyků světa matoucím nebo zkresleným konceptem, který lingvisté a sociologové používají velmi odlišně: „pohled na svět jako světonázor zůstává ve většině jazyků matoucím nebo zkresleným konceptem…“ – hned tady na začátku to zmatou, aby ten, co tomu chce porozumět, byl totálně zmatený.

Z tohoto důvodu navrhuje James Underhill pět podkategorií světonázoru, vnímání světa, pochopení světa, kulturní myšlení světa, osobní svět a perspektivy.

//Underhill, James W., Vytváření světonázorů: metafora, ideologie a jazyk, Edinburgh UP, 2011 (James W. Underhill: Creating Worldviews: Metaphor, Ideology and Language)//

(59.48) Světonázory se často vytvářejí na vědomé úrovni – přímo přístupné artikulace a diskuze, na rozdíl od existence na hlubší uvědomělé úrovni jako je například myšlenka, základ. Takže přicházíme na ty znaky a myšlenky, které ovládají svět. Trochu je kolem toho zmatek: POSTOJ a ZÁKLAD je koncept odvozený z Gestalt psychologie (Wikipedie: celostní resp. tvarová psychologie) mediálním teoretikem Marshallem McLuhanem ze začátku 70.let 20.století.

//Gestalt psychologie “Marshall McLuhan”, Herbert Marshall McLuhan (1911 – 1980), web: https://slideplayer.cz/slide/12637300 //

(1:01:02) Tento koncept podtrhuje význam jeho slavné věty: Média jsou poselstvím, koncept byl přístupem k tomu, co se nazývalo „vnímání řízení“. Začal používat výrazy POSTOJ a ZÁKLAD jako způsob na popis části situace a na MOC při vysvětlování jeho myšlenek o médiích a lidské komunikaci.

Tento koncept se později použil na vysvětlení toho, jak komunikační technologie, médium nebo postoj, nevyhnutelně fungují prostřednictvím svého kontextu nebo základu. Takže James Underhill postavil SVĚTONÁZOR na médiích, a to na počátku 70.let. Je zajímavé, jaké události probíhaly ve světě na počátku 70.let. V tomto období vznikl HOLOKAUST – začal vznikat kult holokaustu. Současně vznikal kult NEW AGE, který nazvali Hippies – prsty do véčka a všichni zazombírovaní, nafetovaní, LSD, drogy, alkohol, zhypnotizovaní a takto se navzájem milovali. Multi-kulti, kde guruem této satanistické multi-kulti ideologie se stal člen skupiny Beatles Lenon, který se demonstrativně oženil s mongoloidní Japonkou. Takto začalo toto multi-kulti v začátcích 70.let a zároveň přicházela doba šíření masmédií a jejich tvorby, kde za základ tohoto multi-kulti si vzali za vzor ministra propagandy nacistického Německa Göbelse. On jednoduše řekl: „Dejte mi média a vytvořím ze všech národů svině.“ a je to doslovná citace.

A tedy v tomto období počátku 70.let se začal vytvářet SVĚTONÁZOR. Nejen, že vznikal, on se začal přímo formovat a začal mít svoje formy projevu. Ono to vyhovovalo. Bylo jednoduché se nafetovat, ožrat se do bezvědomí, dělat neplechu a přijímat kdejaké informace a bludy.

(1:04:30) V principu se jedná o základ slova SVĚTONÁZOR a vzniklo to v psychologii Gestalt. Je to škola psychologie, která byla založená v Německu a Rakousku začátkem 20.století na základě práce Maxe Wertheimera (1880–1943), Wolfganga Köhlera (1887–1967) a Kurta Koffky (1886–1941).

//Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gestaltismus//

V Gestalské psychologii se slovo GESTALT interpretuje jako vzor anebo konfigurace. Gestalt psychologové zdůrazňovali, že organismy vnímají celé vzorce anebo konfigurace – nejen jednotlivé složky. Pohled na ně se někdy sumarizuje pomocí hesla CELO, což je více, jako jen součást jeho části.

(1:05.20) Takže tu se tedy OBRAZY toho Konfucia, které ovládají, manipulují a vládnou nad světem, přesouvají do SVĚTONÁZORU.

//Konfucius: Původní učení mistra Konfucia (551 až 479 př. n. l.). Jeho nauka je souborem zásad a principů lidského chování a žití. Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfucius. KSB: Konfucius byl svým způsobem Marx – ideolog, stavitel pyramid společenského uspořádání. A to bude velmi složité, jelikož to je tisícileté učení. Konfucius zabezpečil zachování davo-„elitářské“ společnosti.//

A pak v 70.letech vidíme, jak obraz světonázoru začal chytat své kontury. V této době vznikl i vietnamský problém, korejský problém, kde sionistické státy Ameriky potřebovaly nějaké své zdroje pro rozšíření své existence. Takže potřebovaly jít do těch částí, kde by mohly parazitovat.

(1:06:14) Pokračujeme o médiích. Média jsou komunikační výstupy nebo nástroje, používané na ukládání a poskytování informací anebo údajů. Termín se odkazuje na komponent hromadných informačních prostředků komunikačního průmyslu, jako jsou tištěná média, vydavatelství, fotografie, film, vysílání a reklamy. Toto vše stále patří do SVĚTONÁZORU – kdo ho vytváří, jaký to má význam, jaký to má cíl a účel.

Základní přesvědčení o světonázoru je často zakořeněné a jednotlivci ho jen zřídka odráží, a vynořují na povrch pouze ve chvilkách krize víry. To je vidět v současnosti, kdy se Československo, jednotlivé státy dostávají do krizových období, kdy tady byl zakořeněn nějaký zmatek, chaos, beznaděj, bezcílnost… a dlouhodobé generační působení dvojrozměrného plochého myšlení, a tak se to tu testuje. Jsou využívaní studenti, tak jako to bylo v roku 1989, k vyjádření nějakého světonázoru, který oni popisují, že je to jejich vyjádření. Přitom si ani neuvědomují, že to vyjádření není jejich a že ho přijali a jako bioroboti, zombi – znovu jako v 70.letech nafetovaní, ožralí Hippies – jdou jako stádo ovcí, kde je žene nějaký beran a nebo nějaký pastýř. A pak jdou jako tupci do nějakých demonstrací proti čemukoliv.

(1:08:22) V Čechách máte bohatého premiéra. Zbohatl – kdo a jak to bude vyšetřovat? Čestně nezbohatl, to není možné. Zbohatl na podvodech, takže to bude nějaký Aškenáz (přesněji Aškenázové a Sefardové). Je třeba s ním řešit věci, ale jiným způsobem, na jiné úrovni, než na demonstracích. Jinak, než shazovat vládu, jako tomu bylo na Slovensku, kde vznikla v 90.letech podobná figurka, která jako psychopat začala ovládat silové složky a zasahovat až do politiky. No, ale vrána k vráně sedá. Takže ho přijali mezi sebe a začali s ním spolupracovat na různých úrovních. A co se společnost diví? A co se diví, že pravě tito psychopati? Toto je zrcadlo. Tento nejmenovaný je zrcadlem společnosti. Jaká je společnost, takový je i on. A oni to majdanizují. Zavraždili nějakého novináře, přičemž bylo více předchozích vražd, ale oni vytáhli právě tuto. To jsou strašné věci. To je toto dvojrozměrné myšlení vštěpované lidem za účelem dosažení žádoucího světonázoru a pohledu na svět. Patří mezi ně „evropské hodnoty“ – hodnoty zvrhlosti, zvrácenosti, LGBT atd. V Evropě se nerdí hodnoty sociálního a hospodářského pokroku. Vůbec ne. Je tam zvrácenost, zvrhlost. Všechno možné. Nikdo si nikoho neváží. Liberalismus… Lidé jsou slepí, blbí a jdou za tím.

(1:11:15) A opět ke světonázoru. Každé slovo má svůj kořen. Slovo DEMOKRACIE kořeny DÉMOS a KRÁTOS. HOLOKAUST má dva kořeny: HÓLOS a KAUSTÓS: rituální spalování masa za účelem oběti. A i SVĚTONÁZOR má svůj původ. Kdo ho vymyslel, jaká je podstata a z čeho se toto slovo skládá? Tam je ten základní obraz, který otevře NE dvojrozměrný ohled na věc, ale pohled více multidimenzionální. Tento název „světonázor“ je odvozený od pojmenování z německého slova Weltanschauung. Toto slovo je složeno z Welt = svět, Anschauung = pohled. To je světonázor.

//Slova Weltanschauung (Welt = svět, Anschauung = nazírání), který roku 1790 poprvé použil Immanuel Kant ve své Kritice soudnosti.//

Aškenázové nevznikli v malé Asii, jak jsem říkal, ale vznikli v Německu a Španělsku, a samozřejmě na území Švýcarska. Proto má Švýcarsko imunitu a ani Hitler do něj nenapochodoval, neboť zde měl své chlebodárce, svého informátora, svého učitele, který ho učil, co má v Evropě udělat. Tady vzniklo to slovo Welt = svět a Anschauung = pohled, výhled. Je to koncept, který je základem německé filozofie. Zejména epistemologie (z řec. έπιστήμη epistémé znalost, schopnost). Epistemologie je oblast filozofie, zabývající se teorií poznání a týká se širokého vnímání světa.

(1:13:41) Dále se týká rámce myšlenek, přesvědčení, které tvoří globální popis, prostřednictvím kterého jednotlivec, skupina nebo kultura sleduje, interpretuje svět a interaguje s ním. Jdeme k podstatě slova, abychom pochopili, co je světonázor. A potom přejdeme na SVETOPONÍMANIE, abychom je od sebe dokázali rozlišit a nemíchalo se nám to. Abychom věděli, kde je Istina. Tato epistemologie se týká rámce myšlenek a přesvědčení, které tvoří globální popis, prostřednictvím kterého jednotlivec, skupina anebo kultura sleduje a interpretuje svět, a interaguje s ním. Pořád mluvíme o světonázoru.

(1:14:52) Dá se uvažovat, že světonázor obsahuje množství základních názorů, které jsou filozoficky rovnocenným axiomem světonázoru považovaného za logickou nebo konzistentní teorii. Toto základní přesvědčení nemůže být ze své základní podstaty dokázáno v logickém smyslu pohledu na svět právě proto, že to jsou axiomy a jsou typickým tvrzením, které nikdo neargumentoval. Jejich soudržnost je možné přezkoumat filozoficky nebo vědecky. Tuto část bych doporučil pozornosti posluchačů. K ní se potom vrátíme, až přejdeme na SVETOPONÍMANIE. Na ten obraz těch tří slonů.

Toto je právě ten styčný bod současné MÍNění utvářející VĚDY na vysvětlování pojmů otrokářského systému, jak vyrábět z lidí debily. Oni si v jakémkoliv tématu historie, v lingvistice, psychologii, politologii a všude nechávají určité styčné body. Mají tam pod nožičkami tyto své pilířky, aby se v bažině, v motanici těch svých hloupostí, neutopili, a aby mohli svobodně překračovat. Protože ten, kdo tyto pilířky nezpozoruje, udělá krok vedle a doslova se utopí.

Podstata celé této společnosti je, že dvojrozměrné myšlení nedává člověku možnost sledovat tyto styčné body (pilířky). Proto takový člověk nemá odvahu jít do takovýchto neznámých prostor, močálů, neboť se už dopředu bojí, že se utopí.

(1.16.58) A z toho vyplývá, že ti, kteří celou tuto koncepci vytvářejí, nemají kaleidoskopické vidění, ale mají vidění mozaikové. Důkladně poznají podstatu věci. A to je potom celá ta pyramida. Od nich vychází nějaká informace, která je úmyslně zkreslená a přetvořena do kaleidoskopického vidění, a dále pak je podsouvaná jednotlivými institucemi vědy (školství, zdravotnictví, věda, kultura atd.) dalším. A pak zase dalším. A na nejnižších úrovních jsou to jen střípky kaleidoskopického myšlení.

Tzn. pokud mají dva různé světonázory dostatečně společné přesvědčení, je možné, že mezi nimi bude konstruktivní dialog. Konstruktivní dialog za účelem čeho? No DÉMOS se bude konstruktivně domlouvat o otrocích s dalším DÉMOSEM.

(1:18:15) No pojďme dále. Na druhé straně, pokud by se různé světonázory považovaly v zásadě za nesrozumitelné a neslučitelné, potom je to situace kulturního relativismu. A proto by vyvolala standardní kritiku od filozofických realistů. Kdo je filozofický realista? Oni budou kritizovat, samozřejmě, protože jim to nezapadne do konceptu, který vytvořili od počátku.

A co je ten realismus podle současné mínění utvářející vědy? V metafyzice je realismus daného objektu názor, že tento objekt existuje ve skutečnosti nezávisle od našeho koncepčního schématu. Z filozofického pohledu jsou tyto objekty ontologicky (učení o bytí, o jeho nejobecnějších určeních a pojmech) nezávislé na něčím koncepčním schématu vnímání, jazykových praktik, přesvědčeních. – To jsou ti filozofičtí realisté.

(1:19.20) Navíc náboženští věřící si možná přejí, aby se jejich přesvědčení relativizovalo do něčeho, co je pro ně pravdivé. To je ta subjektivní logika. Co je „subjektivní logika“ podle mínění utvářejících tvůrců světa? Subjektivní logika je typ pravděpodobnostní logiky, která výslovně zohledňuje nestálost a důvěru zdroje. Subjektivní logika je všeobecně vhodná na modelování a analýzu situací, které zahrnují místa relativně nespolehlivých zdrojů. Může se například použít na modelování a analýzu důvěryhodných sítí a Bayesových sítí.

Celá tato myšlenka „subjektivní logiky“ je výsledkem mínění utvářející masmediální komunikace, kterou nám masírují mozky. Už neví, co tam dávat a vytahují „subjektivní logiku“. Subjektivní logika je formalismus, založený na víře, ve kterém jsou přesvědčení výslovně subjektivně drženy jednotlivci, ale ve kterých je možné dosáhnout shody mezi různými světonázory.

(1.20.52) Všechno toto je dvojsmyslné, aby se to dalo použít tam i tam.

Stále ještě jsme u původu Gestalské psychologie a světonázoru: Třetí alternativou je viděný přístup k světonázoru pouze jako „metodologický relativismus“, tedy jako sestavení úsudků o pravdě různých systémů víry, ale ne o prohlášení, že neexistuje žádná globální pravda. Například náboženský filozof Ninian Smart začíná své světonázory mezi kulturními průzkumy lidské víry s přezkoumáním náboženství a analýzou světonázorů a argumentuje za neutrální nepřiměřenou studii různých náboženských a světských systémů. Tj. proces, který nazývá analýza světonázoru.

//Profesor Roderick Ninian Smart (1927 – 2001), původem ze Skotska, byl průkopníkem sekulárního studia náboženství//

(1:22.01) Všechno je to jedna banda, která vytváří náboženství, vytváří tuto filozofii a celé je to totální podvod a zdebilnění člověka. Toto si dovolí označovat za mínění a ještě to analyzují. No oni se musí zamotávat.

A aby se v těch jejich bažinách neztratili, zanechávají si a stavějí takové pílířky, aby se mohli přebrodit marasmem svých výmyslů, ideologií a kdečeho možného. Potom o tom budeme mluvit v obraze želvy a třech slonů. Schválně jsem s tímto chtěl obeznámit každého posluchače, aby dostal jiný názor na věc a aby si ho vybral podle sebe, neboť je to svobodné rozhodnutí.

(1.23.13) Porovnání náboženských, filozofických nebo vědeckých světonázorů je choulostivé úsilí, tomu se ani nedivím! Všude si navymýšleli kdeco. A když si navymýšleli kdeco, zase musí pokračovat. Lež musí přikrýt další lží, a podvod dalším podvodem. Jinak to nejde, protože pak by se jim tato koncepce zhroutila.

No a když to dojde do kritického bodu, tak přijdou s násilím a vyvolají válku, aby nastolili svůj pořádek mezi těmi hovny, které vytvořili.

Protože tyto světonázory vycházejí z různých předpokladů a kognitivních hodnot, Clément Vidal navrhl meta-filozofická kritéria na porovnávání světonázorů a rozdělil je do tří širokých kategorií: První kategorie je cíl: objektivní konsistentnost, vědecká znalost, rozsah působnosti. Druhá je subjektivní: subjektivní důslednost, osobní užitečnost, emocionalita. Třetí „intersubjektiv“: intersubjektivní konzistence, kolektivní užitečnost, narativita. Tady nám oni čaromútí ve světonázoru a kroutí mozky kdekomu, aby se v tom člověk zamotal.

//Zdroj: https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view//

(1:25.00) Pokračujeme dále. David Bell vyvolává zajímavé otázky, týkající se světonázorů pro projektanty super inteligentních strojů, mnohem chytřejších, než člověk. To je zajímavé. David Bell vytváří světonázor umělé inteligence (UI). Tato zajímavost, která přichází, je už záležitost 70.let, kdy toto všechno začali připravovat. Takže budou nahrazovat člověka, lidi, super inteligentními stroji, chytřejšími, než lidé.

Samozřejmě UI bude chytřejší. Od narození jdou dětem do hlav, do podvědomí, tlačeny blokátory na dvojrozměrné myšlení a dvojrozměrný názor na okolní svět. A potom z nich přes tento školní systém vytvoří debily. Doslova. Potom není divu, že budou hloupější, než super inteligentní stroje. To je jejich cíl, ale my ho dokážeme identifikovat. Dokážeme ho vystopovat, víme odkud kráčí a kam směřuje.

(1:26.26) Hovoříme o tom, že ty super inteligentní stroje budou do paměti dostávat určité algoritmy, které budou vytvářet světonázor, na to, aby někde získali další světonázory a aby to do nějakého guláše, do paměťových procesorů dostali. A pak se stanou chytřejší, než lidé.

Odpovědi by se musely týkat například křesťanských světonázorů. No a vidíme zase, že křesťanství je výmysl, vynález debilizace, vynález otrokářského systému. A na tomto základě budou vytvářet umělou inteligenci. Budou vytvářet otrokářský systém pod železným dohledem, který bude úplně nekompromisní – vzniknou takoví robokopové, kteří budou současně i soudci. Takové předpovědi si sami dali, jako „znamení šelmy“, čipování lidí a toto všechno k tomu krásně směřuje.

Oni si to krásně připravují. Toto jsou materiály ze 70.let, které jsou původně v angličtině a je to materiál z univerzitní knihovny USA.

(1.28:07) Lidé, kteří uvažují o vlastnostech superinteligence, hovoří, že budou mít vlastnosti, které jsou často spojeny s božstvím, což vyvolává velké otevřené otázky pro křesťanské věřící. Například velmi vyspělé stroje by mohly v konečném důsledku vyvolat u lidí bázlivou a mystickou úctu ve světle řekněme působivého chápaní lidského stavu umělým agentem.

To už se připravují tyto kroky na další debilizaci lidí a člověka přes virtuální realitu. Tzv. internet věcí (technologií). Podvědomí je u velké části populace narušené velkými blokátory a vědomí člověka je odřezané od podvědomí. Potom se formuje ten světonázor. A toto směřuje k cíli, o kterém si někdy jindy můžeme říci.

Možná by někteří lidé byli dokonce přinucení uctívat a sloužit stvoření této umělé inteligence namísto Stvořiteli. Ona technokracie, jako filozofie, pochází z temných částí vesmíru. Jaké všechny národy se motají tady na Zemi, jaký je jich skutečný původ, kdo je jejich skutečným vůdcem, velitelem?

(1:29:55) O tom jsme si povídali v první části, jak ze Srí Lanky byli temní vedení, hnaní Asurem (Aššurem) do Mezopotámie. Zde získali nějaké povědomí o tom, že by bylo dobré tomu svému veliteli, kosmickému gangsterovi Jahvemu, Satanaelovi, uniknout. Proto si tam vytvářeli energetické centrum, bránu do mezisvěta, aby mohli uniknout do jiného světa. To je ta Babylónská věž. Zde je přesný koncept toho, co podsouvá svým otrokům tento gangster. Přitom on sám je nepředstavitelně zranitelný, nemohoucí, kdyby se postavil přede mě osobně, vypaří se do ničeho. Člověk se jen na něj jen podívá škaredě a on sublimuje.

(1.31.08) Používá k tomu nástroje, aškenázské židy a podobné, sionisty, aby tady na Zemi utvářeli mínění a parazitovali. Aby šli přesně podle koncepce Tanije, kterou napsali i pro křesťany, cestou satanisty, svobodo-zednáře žida Isaaca Newtona: Zjevení Jana, kde je koncept Tanije zapsaný: „Když tato země a nebe bude zničené…“. A k tomuto se schyluje. Oni teď vykřikují cestou nemocné dívčiny, že se děje globální katastrofa, ekologická a podobně, globální oteplení. Já to všude nazývám „globální otupení“. Je to další nástroj blokace mezi vědomím a podvědomím jednotlivce a manipulace, aby vedli své věci k cíli, který je dopředu známý. Je dostupný úplně každému. Kdokoliv, kdo chce, dokáže se k této informaci dostat.

//Yzak Newton / Sir Isaac Newton (1642 – 1727 v Londýně) byl anglický fyzik, matematik (působící v Cambridge na stolici Lukasiánského profesora), astronom, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva.
https://cz.sputniknews.com/svet/201809278142158-newton-bible-konec-sveta-apokalypsa:
Newton psal o konci světa pod pseudonymem Jehova Sanctus Unus. V těchto pracích pojednával o průzkumu biblických textů. Prostudoval Evangelium a dospěl k závěru, že se Země brzy znovu stane Královstvím Božím a od základu se změní.
Pro Newtona se to má stát začátkem roku 2060. Možná, že v této době má dojít k nějaké katastrofě, nebo válce, která potrvá čtyři desetiletí, a nakonec přivede k zahájení nové éry,” tvrdí Freistetter. //

Samozřejmě je potřeba si rozšířit schopnosti jazyka a studovat to v původních znění, protože do lokálních jazyků se nepřekládají věci až tak pravdivě, aby byly použitelné i pro část izolované národy, pro Slováky, Čechy atd.

(1:32.50) Na druhé straně, jaký by byl vztah takového agenta (super inteligence) k Bohu? K člověku, který naprogramoval tuto umělou inteligenci (UI)? Kdokoliv, kdo se pokouší vyhovět konceptům, jako jsou všeobecné osobní obětní, emocionální, duchovní a postranní požadavky osobního „stvořitele“, které jsou vyrobeny z jakékoliv lidské bytosti anebo jakoukoliv lidskou bytostí, či už super inteligentní nebo ne, se samozřejmě dá říci, že teologicky by zabloudil to teraprohibice. To už každý ví, co to je.

A když by světonázor jakéhokoliv super inteligenta zvládl vztahy s tím, co by se mohl považovat za jeho tvůrce jako člověka…

Takže jdeme zase k podstatě toho slova světonázor – Weltanschauung. Tento termín se často nesprávně připisuje Wilhelmu von Humboldtovi, zakladatelovi německé etnolingvistiky. Jak však připomíná Jürgen Trabant a James Underhill, Humboldtovou klíčovou koncepcí byl Weltansicht. Weltansicht použil Humboldta k označení zastřešujícího koncepčního a senzorického chápání reality, sdíleného lingvistickou komunitou (národem). Na druhé straně, Weltanschauung, který poprvé použil Kant, a později ho zpropagoval Hegel, se vždy používal v němčině. A později v angličtině, jako odkaz na filozofii, ideologii, kulturní nebo náboženské perspektivy, jako na jazykové komunity a jejich způsoby udržení reality.

No a Kant – víme kdo to je. Kant se vyjádřil velmi krásně i ke vzniku a působení křesťanství. Pověděl jednu velkou pravdu, co že jsou křesťané: už jsou takoví zazombírovaní od těch 70.let, od časů Hippies.

(1:35.16) Pojďme zase k tématu světonázoru. V roce 1911 zase mínění utvářející německý aškenázský filozof Wilhelm Dilthey uveřejnil esej s názvem „Druhy světonázoru Weltanschauung a jejich vývoj v metafyzice“.

//Wilhelm Dilthey (1883-1911). Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey//

No a jdou na metafyziku, na úroveň energetické vlivu, s pomocí kterého prorazí vědomí člověka a velmi rychle budou působit na jeho podvědomí. A stala se poměrně vlivnou.

Charakterizoval světonázor jako perspektivu života, která zahrnuje kognitivní hodnotící a dobrovolné aspekty lidské zkušenosti. Ačkoliv světonázory byly vždy vyjádřeny v literatuře a náboženství, ve filozofii se jen pokusili dát konceptuální definici ve svých metafyzických systémech.

Na základě toho Dilthey zjistil, že je možné rozšířit tři všeobecně se opakující druhy světonázoru. První z nich nazval naturalismus. Zajímavé – Dilthey použil Védickou koncepci tří slonů. Tito paraziti s oblibou používají tuto Védickou koncepci, protože má svůj hluboký význam. K tomu se vrátíme, až přejdeme ke Svetoponímaniu.

(1:36.57) První z nich nazval naturalismus, protože upřednostňuje vnímání a experimentální určování toho, co je, a umožňuje, aby nepředvídatelné události ovlivnily to, jak hodnotíme a reagujeme na realitu. Naturalismus najdete u Démokrita, Vobese a mnohých dalších filozofů, kteří všichni do jednoho pocházejí z izraelského národa. Protože oni jako první začali prosazovat biblický koncept zotročení světa a zničení vysoce rozvinuté kultury na Zemi.

Druhý typ světonázoru se nazývá idealismus svobody, to je demokracie. Takže druhý typ světonázoru se nazývá idealismus svobody a ten najdete, kromě jiného, u Platóna, Destertéze, Kanta a Bergsona. Víme, kdo to byl Platón? Byl to Žid, to bylo úplně normální. A znovu, jedná se o světonázor, který se nazývá idealismus svobody.

(1:38:25) Pojem DEMOKRACIE vznikl v době, kdy vládl otrokářský systém. Otroci byli fyzicky svazováni a bylo hned vidět, kdo je svobodný a kdo je otrok. Byli svazování do skupin, aby náhodou neutekli majiteli, který za ně dal neskutečné množství nakradených a podvodem vydělaných peněz. A potom to změnili přes nástup OSVÍCENSTVÍ na idealismus svobody. Tzn. že vytvořili IDEU, ideu svobody u otroků současného světa. To je to, o čem stále hovořím.

Tento druhý typ světonázoru je dualistický a dává přednost svobodě vůle. Organizační uspořádání našeho světa je strukturované podle naší mysli a vůle vědět. Na tom je zajímavé, že vytvořili ideály. Někdo si může myslet, že je svobodný člověk a přitom je absolutní otrok. A je jedno, jestli jezdí v Mercedesu, Jaguáru či Rolls Royce nebo nemá vůbec nic. Je to stejné, stále je to otrok. Takoví lidé dávají přednost “svobodné vůli”, přičemž tuto svobodnou vůli nemá nikdo.

(1:40.21) Svobodná vůle neexistuje, neboť je to jen ideál svobody v principu demokracie: démos-krátos. Tam ta svobodná vůle není, protože je zde předsunutý koncept, který v současné době mění světonázor – vidíme, že se přepisují už i nedávné události v Evropě (události z 89.roku, Druhá světová válka) Co to má společného se svobodnou vůlí?

Veřejnosti je podsouvané něco, nějaký koncept přes mínění utvářející média z kdejaké vědecké struktury a obce, které působí od nejnižších stupňů. Tzn. že už dětem ve školách je to vtloukáno do podvědomí. Vymyslí si, že je to projev svobodné vůle, ale nalepí na styčný bod, kterým je idealismus – že svoboda je idealistická. Tzn. vymyšlená svoboda a každý si může vymyslet, jak chce. Hlavně, aby měsíc pracoval za pár peněz, aby další měsíc mohl přežít a docházet na „panské“.

((1:41.49) Třetí typ se nazývá objektivní idealismus, a Dilthey to vidí jako u Heraklituse, Parmenidese, Spinózy, Leibnize a Hegela. To jsou některé řecká jména, no ale znovu – žádné takové Řecko neexistovalo, žádná řecká civilizace. Řecký stát ano, ale řecká civilizace se utvářela ne na území současného Řecka, nýbrž na území Švýcarska a některých území Německa.

V objektivním idealismu se ideál nevyvyšuje nad to, co je skutečné, ale v něm zůstává. Tento třetí typ světonázoru je nakonec MONISTICKÝ a snaží se rozlišit vnitřní soudržnost a harmonii mezi všemi věcmi. Dilthey si myslel, že není možné přijít se všeobecně platnou metafyzickou anebo systematickou formulací kteréhokoliv z těchto světonázorů, ale považoval je za užitečné schéma pro svou reflexnivější životní filozofii.

Zase něco předložil tento Dilthey sám – je to v podstatě jeho idea, ale svět tuto ideu sebral jako všeobecnou. Tzn. že on něco nadiktuje, jako svůj názor. Takto se objevují takoví čaromútníci, čaromútí, a časem, když to zapadne do světového konceptu, tak to začnou ve světě používat a budou dále debilizovat lidi touto další myšlenkou, názory.

(1:44.10) Antropologicky je možné světonázory vyjádřit jako základní kognitivní, afektivní a hodnotící předpoklady, které skupina lidí dělá o povaze věcí a které používá na uspořádání svých životů. Nejprve jdou uspořádávat své životy a pak to nutí většině. To je ten demokratismus, kde menšina vládne nad většinou. A to je ta řecká civilizace. A co je pojem CIVILIZACE jako takový? To je menšina parazitující na většině, a vytvářející z přírody, z ekosystému, smetiště, žumpu, odpad – to je civilizace.

V současnosti vidíme toto globální otupení, které funguje okolo této civilizace. Kde Gréta Thunberg, psychicky narušení děvčátko, je zneužívána na tyto idiotské cíle nějakých idiotů tvořících mínění.

Pojem světonázor označuje komplexní soubor názorů, vnímaných jako organická jednota o světě, jako o médiu a trénování lidské existence.

(1:45:39) Pokračujeme dále. Toto je další styčný bod, týkající se světonázoru. Toto podotýkám posluchači: toto je z anglického originálu, anglické knihy, anglické knihovny, z USA. Tam se vytváří světonázor, mínění o světě, a oni si tam nechávají v těch pojmech – jak jsem mluvil o té civilizační bažině – však civilizace jde do zániku, jako vždy – v této civilizační bažině si nechávají něco pod nohami, nějaké pilířky, aby na to mohli stoupat, když stoupnou sami vedle, aby se neutopili.

Takže světonázor slouží jako rámec na vytváření různých dimenzí lidského vnímání a zkušeností, jako jsou vědomosti, politika, ekonomie, náboženství, kultura, věda a etika. Bum a tady máme světonázor!

(1:46:25) A teď se blížíme k jádru pojmu SVĚTONÁZOR. Co vše to ovlivňuje? Vzpomínali jsme, že jsou v tom OBRAZY a SYMBOLY, které jsou distribuované přes média, knihy, literaturu, tiskoviny atd. – teď se to rozšiřuje.

Zjistili jsme, že kořen slova SVĚTONÁZOR pochází z německého slova, které je složeným slovem. A nyní vidíme, že se jedná o to, že světonázor používá svět anebo vnímá svět jako médium. A co je médium? Médium je něco, co se dá nějakým způsobem ovládat a formovat. A ještě si tam napsali „a trénovaní lidské existence“. Oni se tedy snaží trénovat lidi na celém světě přes SVĚTONÁZOR!

(1:47:59) Takže přicházíme do celého jádra pojmu světonázoru. Například světonázor kauzality jako jednosměrný, cyklický anebo spirálovitý vytváří rámec světa, který odráží tyto systémy kauzality. Tyto světonázory o kauzalitě jsou základem nejen náboženských tradic, ale i jiných aspektů myšlení, jako je účel historie, politických a ekonomických teorií a systémů, jako je DEMOKRACIE, AUTORITA, AUTORITÁŘSTVÍ, ANARCHISMUS, KAPITALISMUS, SOCIALISMUS a KOMUNISMUS.

Toto je potřeba, aby si každý posluchač zapamatoval velmi dobře, než přejdeme na Védickou Slavjano-Árijskou koncepci SVETOPONÍMANIA. Protože tam je o tomto všem napsané a tam vysvětlím jiné vazby, jak to navzájem pracuje a funguje podle mnohem starší koncepce, jako je SVĚTONÁZOR.

(1.49.07) S rozvojem vědy přišly „весмы“ (stupnice), hodiny – na svět se prý dostaly hodinky. Přičemž hodinky byly daleko dříve, ještě za časů Sumerů. Takto nás klamou. A to byly hodinky náramkové, stojanové, stolové, věžové, atomové atd. To už tu dávno bylo. To už tu měla Védická kultura. A oni to jen tak vytáhnou z dávnověku.

S rozvojem vědy přišel čas hodin. Člověk začal být chápán jako automat. Ale co lidská vůle? Vidíte světonázor šířený přes filozofii k lidem, masám, tlupám, aby trénoval člověka a pasoval ho DO POOZICE AUTOMATU. Potom v mezičase vytvoří umělou inteligenci, kterou postaví nad tohoto člověka a natlačí mu internet věcí, natlačí mu virtuální realitu a udělají z něj biorobota, zombi, debila. Takto se to bude vyvíjet, toto vše jsou dávno popsané věci. A člověk nebude mít vůli, na to dávají důraz.

Světonázor v časové posloupnosti akce a další akce vede k podkladovým diverzifikacím, jako determinismus versus svobodná vůle. Takže toto je světonázor. Ideologie svobody, ideologie svobodné vůle, ideologie ducha, přičemž toto vůbec není!

(1:51:18) SVĚTONÁZOR SVOBODY povede k disciplínám, které se řídí jednoduchými zákony, které zůstávají konstantní a jsou vědeckou metodou statické a empirické. Zatím co SVĚTONÁZOR DETERMINISMU generuje disciplíny, které se řídí generativními systémy a racionálními ve vědecké metodě. Dobře. Pokračujeme příště.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavá videa, Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.