SVCS 2019-12-15 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 3 (Svetoponímanie a Světonázor)

Obraz želvy, plavající v nekonečném oceáně, na které stojí tři sloni, kteří nesou plochou Zemi

~ ~ ~

Video s vloženou grafikou

SVCS 2019-12-15 Slavjanské vysílání z Třince – Vedagor 3 (Svetoponímanie a Světonázor)

 • Světonázory a jejich účel zmatení lidí
 • Svetoponímanie / Světoponímání
 • Popis obrázku se želvou a slony
 • Materiální svět, Idealismus, Mysticismus a Judžismus

Studio Třinec, 15.12.2019 / www.svobodny-vysilac.cz

Zjednodušený přepis pořadu:

Vedagor – Světonázor

(19:52) Několik předložených světonázorů dokazuje kaleidoskopický pohled na svět. Nakonec se dokazuje, že vše v koncepci světonázoru je zcela jinak. A účelem několika roztříštěných světonázorů je zmatení lidí – nutí lidi se povrchně se s nimi ztotožnit. Takto se ztrácí přehled stavby světonázoru. Oni potřebují světonázor navázat na jednotlivé kultury.

(22:45) Osvícenství (renesance, tzv. znovuzrození) – na tento umělý sloh (stavitelství) navázali svoji snahu zakrýt, co skutečně obsahuje a nasměrovali pozornost lidí jinam. Je představen jako racionální projekt, ve kterém se veškerá Pravda dá „obsáhnout pouze rozumem“.

Přibližně v polovině 20. století se rozhodlo, že se budou světonázory tříštit a vázat na kultury, aby tyto kultury padly.

Chtějí skrze světonázor vnutit – přinutit, aby každý jednotlivec, kultura nebo část národa považovali tento projekt za racionální. Světonázor je v principu projekt, kterým se má obsáhnout všechna Pravda pouze rozumem. A rozumem koho?

(26:00) Leo Apostel (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_n%C3%A1zor, https://cs.qwertyu.wiki/wiki/Leo_Apostel). On se svými následníky byl zakladatelem toho, že na základě svých úvah začali tvrdit, že jednotlivec nebo skupina jednotlivců dokáží sestavit světonázor.

Ujišťují se o tom, že světonázory mohou být považovány za působení na komunitní úrovni nebo nevědomým způsobem – a to jsou velmi zajímavé věci. Jakákoliv tlupa se pak dá nevědomě zmanipulovat, a to skrze umělý světonázor.

(28:49) Hypotéza Sapir-Whorf (https://daglse.ru/cs/gipoteza-lingvisticheskoi-otnositelnosti.html) – přináší myšlenku, že člověk by se musel naučit či vymyslet nový jazyk, aby mohl sestavit nový světonázor. Tj. snaha skrze vytváření světonázorů vytvářet otrokářský systém. Tímto způsobem chtějí vytvořit nevědomého a hloupého člověka, který může být nahrazen umělou inteligencí (UI) – aby se tímto způsobem dalo s člověkem a celou skupinou manipulovat. Pak se člověk stane podřízený výtvoru toho člověka.

Podle Lea Apostela je světonázor ontologií nebo popisným modelem světa. Zabývá se tím, jak by měl vypadat popisný model světa; kam směřujeme (Quo vadis), jaké jsou hodnoty, odpovědi na etické otázky, co mám dělat atd.

(30:46) Svět se nyní vykládá podle nějakých „západních hodnot“. Přičemž nikdo neví, o jaké hodnoty se jedná. A světlé hodnoty jsou převážné většině lidí utajované.

(32:13) Nevědomému a ovládanému člověku pak předpovídají příchod svého „spasitele“.

Předpovídají příchod svého Spasitele – a víme, že jde o „spasitele“ Aškenádů. A tomuto spasiteli patří veškeré federální rezervy (FED) v Americe. Tato informace je dostupná.

(34:08) Epistemologie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Gnozeologie): je teorie poznání. Přinutí davy přemýšlet o tom, co je lež a pravda, přičemž nejprve všechno řádně překroutí. Nastrčí nějaký kaleidoskopický pojem, například demokracii. Mainstreamová média vytvoří z pravdy konspiraci a z konspirace pravdu – a tuto konspiraci šíří jako čistou pravdu přímo před očima diváka.

(36:06) Etiologie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiologie; znamená soustavné hledání a výklad příčin. Nejprve se světonázor vymyslí, potom se vykonstruuje a k tomu vymyslí nějaký původ. Takto běžně funguje naše oficiální věda, nauky, vzdělávání – úplně všechno.

(37:25) Michael Lind – další tvůrce ovlivňování veřejného mínění. Tvrdí, že světonázor je víceméně koherentní chápání povahy reality, což umožňuje jejich držitelům interpretovat nové informace… (viz https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view). Další matení lidí, aby si nemohli vypěstovat mozaikové chápání a vnímání světa. Zmatek a pokoření člověka je žádoucí, aby poslušně čekal v tomto zmateném stádu na nějakého berana, který se stane vůdcem toho jejich stáda.

Často se stává, že politici často dávají událostem různé výklady a významy, aby manipulovali. V kampani prosí o své zvolení, aby pak jako DÉMOS mohli nad otroky vládnout.

(40:02) Přitom Slavjano-Árijci jen do nedávné doby, do roku 1917, měli systém Državy. Žili a spravovali Državu podle Kopného práva.

Princip DEMOKRACIE je, když DÉMOS se podvodným způsobem pasuje za otrokáře. A po celou dobu svého zvolení dává svou nadřazenost na vědomí svým otrokům. Přičemž si zákony vytvářejí pouze pro sebe. Všichni politici jsou stejní a chovají se stejně.

(43:28) V Americe vznikal po roce 1812 princip DEMOKRACIE, kdy se dovršovala SVĚTOVÁ VÁLKA, velký světový majdan. Tehdy se isgojové (vyvrhelové) a degeneráti pokusili změnit systém Državy (ImPérie) na systém demokracie – tedy na otrokářský systém. V Americe to byl boj severu proti jihu, kde bojovali zastánci otrokářského systému s jeho odpůrci. V Evropě, jako náhodou ve stejném okamžiku, vytáhl Napoleon na východ proti Državě. To trvalo až do roku 1917, kdy Sefardští a Askenázští Židé získali vládu nad světem použitými klamy a polopravdami.

(45:09) Ve Druhé světové válce se to vyhrotilo, když Aškenaz jménem Hitler založil Národní socialismus v roce 1932 a další Aškenaz Rothschild Hitlera ze Švýcarska financoval a od roku 1939 se budoval koncept Izraele, pro kterou byla nezbytná ohňová oběť izraelskému Bohu Jahvemu v počtu 6 000 000 Sefardů (https://cs.wikipedia.org/wiki/Sefardi).

Je to pouze otázka Židů, nám ostatním do toho nic není. Do toho bychom se neměli nechávat zatahovat. Oni nás do těch svých her jen zapojují.

(47:52 – 56:54) Michael Lind uspořádal americké politické světonázory, což bylo v 70. letech 20. století viz „Proudy v současném americkém myšlení“ na stránce https://cs.qwertyu.wiki/wiki/World_view. Nejde tedy o nové informace, jsou to staré záležitosti. Michael Lind zmiňuje už tehdy koncept „globálního prediktora“ a genocidu lidstva kvůli přelidnění. Koncem 19. století měli ve švýcarském městečku Basilej zasedání „nejsvětější“ z Aškenazů (tzv. sionští mudrci), které oni samotní dementovali – zasedání bylo přitom skutečné a jeho obsah je alarmující. Tam začali vytvářet koncepce, které se následně realizují.

Lind uspořádal americký politický pohled na svět do pěti kategorií: Green malthusiánství, Liberálnost izolacionismus, Neoliberální Globalismus, Populistický nacionalismus a Sociální demokracii.

(56:54) Aby někdo alespoň částečně pochopil židovskou otázku, je nevyhnutelné poznat hebrejský jazyk, důkladně poznat jejich kulturu – a tu mimo Židů nikdo nezná. A i kdyby došlo k poznání jejich kultury, muselo by dojít k poznání skutečné minulosti, která je diametrálně odlišná od té, která je podsouvaná veřejnosti.

(57:34) V rámci tématu světonázorů byl vysvětlen princip kaleidoskopického vidění věcí. To, co se nám veřejně podsouvá, je kaleidoskopické a rozmazané, zdeformované. Vedagor osobně zastává názor vidět svět MOZAIKOVITĚ, tj. ve skutečném Obrazu. Aby neunikala podstata, kdo a co se skrývá za vyřčeným pojmem, aby nenastala manipulace a zkreslení.

(58:45) Mojmír shrnuje krátce význam jednotlivých světonázorů a Vedagor dodává, že světonázor se týká pouze biosféry zeměkoule.

(59:44) Český a slovenský jazyk je nedokonalý a umělý. Vznikl teprve nedávno a je velmi mladý. Původní STARORUSKÝ JAZYK má větší počet symbolů abecedy (tzv. Bukvic), tak dokáže vytvořit mnohem více slov a významů, než český a slovenský jazyk (má 49 znaků). Nehledě vůbec k latině a angličtině, kde je znaků velmi k tomu, aby se vytvářela slova. Ve Staroruštině jsou pojmy jako svět, okolní svět, pak slovo Vselennaja (Вселенная), které se překládá jako vesmír, ale Ves-mir je celý tento svět – tj. biosféra zeměkoule. Kosmos je v češtině a slovenštině zkreslený, nenese ten obraz Vselennaja: prostor mezi biosférou zeměkoule a systémem sluneční, galaktickým a mezigalaktickým. To by ohledně těchto pojmů bylo úplně jiné téma, tedy pojmů, které v našich jazycích úmyslně chybí.

Staroruský jazyk je úplný, původní a náš – umožňuje mozaikové, celostní a úplné Poznání Reality.

Vedagor – Světoponímání / Svetoponímanie

(1:07:29) Světoponímání (slovensky Svetoponímanie, „Vnímání světa“) je védický koncept Slavjanů a Árijců. Tedy náš starodávný a pradávný koncept. Vedagor bude postupně mozaikovitým objasňováním, „obrázek po obrázku“, pomáhat sestavit ten potřebný Obraz.

Pojem Světonázor je sám o sobě je pohled kaleidoskopický, rozbitý. Je potřeba nahlédnout, co světonázor je a je zřejmé, že ve skutečnosti obsahuje něco jiného, než se veřejně prezentuje.

Naše Světoponímání se nazývá Judžismus, znali ho naši Předci a pochází z Vesmíru, odkud pocházíme i my Slavjani a Árijci. Náš původ není slučitelný s biblickým původem o stvoření Adama a Evy, protože bychom na Zemi museli být všichni židovského původu – a víme, že to kat není. A to je dostatečný důvod o mimozemském původu a příchodu dávných Předků Slavjanů a Árijců z vesmíru.

(1:11:19 – 1:13:10) Naši Předkové měli vlastní a specifické vnímání Světa, zcela odlišné od ostatních národů, žijících na Zemi. Abychom pochopili Judžismus, je nezbytné se naučit myslet obrazně, mozaikově. Tento MOZAIKOVÝ OBRAZ, OBRAZOVÉ MYŠLENÍ, obsahuje mnohem více informací, než fonemické, gestické a nebo vizuálně-sluchové informace.

(1:13:10) Světoponímání se liší od Světonázoru v tom, že člověk se musí nejen dívat na Svět, pozorovat ho, ale musí mu i rozumět. Je tedy potřeba pochopit, co se děje, abychom se k tomu uměli adekvátně postavit a zaujmout nějaký postoj a podle toho se zachovat.

Ten, kdo chápe strukturu Judžismu, odhalí i Světoponímání. Kdo ho však úplně nepochopí, tehdy se mu stane Světoponímání Světonázorem. Vysvětlení je v tom, že Védické Světoponímání je založené na Obrazu želvy se třemi slony – tj. na želvě stojí tři sloni, a nad nimi stojí plochá země.

(1:15:19) Slavjano-Árijci používali mnoho druhů písma a jedno základní písmo je runické – Runika neboli KARUNA. Obsahuje 144 základních znaků, a pak jsou doplňující znaky. Nicméně celkově je jich tisíce, milióny. Každý znak, symbol Runy má v sobě (nese sebou) Obraz. Nenese v sobě zvuk, jak je běžné v tomto současném Systému (Matrixu), kde máme písemnou formu pod názvem latina. Runa se od latiny liší a nenese zvuk, nýbrž každá RUNA vydává OBRAZ.

(1:16:14) Po Runě vznikal Samskrit a pak Staroslovienská Bukvice, a to vše v sobě nese Obrazy. Staroslovienská Bukvice je také obrazné písmo a každý znak nese mnohorozměrný Obraz. Je to rozdílné od Karuny, kde vždy jedna Runa nese jen jeden Obraz – a Obraz se doplňuje podle toho, jak se spojují jednotlivé Runy, aby z toho vznikl požadovaný význam.

Samotný Obraz Run poskytuje velmi mnoho informací. Samostatně nebo složené do Obrazu slova, evokují určité konkrétní Obrazy. Pro vysvětlení – nejedná se o nic tajného. Ve všech zmíněných písmech je vše krásně viditelné a je tam vidět podstata, úmysl, záměr i cíl.

(1:18:46) Judžismus je napsaný v Karuně, v runických znacích a to ve čtyřech Runách: Runa „JOGA“ (zvuk JUDŽ), Runa „INSTINA“ (zvuk I), Runa „ZEMĚ“ (zvuk Z) a Runa „Svět-Vesmír“ (zvuk M).

 • Runa „JOGA“ (zvuk JUDŽ) – rozšíření Vědomí do dvou stran, a zároveň toto rozšiřování Vědomí sjednocuje (podobné jin-jang). Z této Slavjano-Árijské koncepce vyrovnaných energií jin a jang vychází pojem SLAVJAN. Slavjan je ten, který slaví jin a jang.
  Koncept jin a jang pak převzala Čína a východ. Světonázor to chybně popisuje jako dvě rozdílné, rozdělené energie a to není pravda. V podstatě DOBRO a ZLO v principu neexistují, je to výmysl Temných sil. Později to Vedagor ještě více vysvětlí. Je jen jedna cesta a druhá cesta. Jsou zde RAZI (první), kteří byli vytvořeni skutečným Stvořitelem Ramchou (v Indických Védách pod jménem Brahma) a byli vytvořeni najednou, jako muž a žena. V Tóře a Bibli je to v první kapitole zapsáno jako stvoření prvního Člověka. A ve druhé kapitole jsou vyrobení DRUZÍ, kteří všechno kazí, vytvářejí podvod, klam, destrukci, katastrofy a nedokáží vytvořit nic pozitivního, konstruktivního, co by bylo pozitivní pro ostatní. Cestují vesmírem, osídlují různé světy a postupně je zcela zničí pod vedením Jahveho.

Judžismus se skládá ze čtyř Run, kde první Runa je „JOGA“ (JUDŽ) a pak následuje troj-Runa; tedy se skládá ze tři Run a dávají Obraz „Jistina Pozemského Světa“.

 • Runa „ISTINA | česky jistina“ (zvuk I) – je slovo v chápání Čechů a Slováků zkreslené, převedené na finančně-úvěrový otrokářský systém tohoto světa a tak tuto Istinu zaměnili za něco jiného. Je mnoho skutečných Istin, které jsou zapsané, jsou rodové, přírodní a kosmické. V případě Runy JOGA se jedná o Istinu pozemského světa. Istina je více než pravda
  Je rozdíl mezi Istinou a Pravdou. Například dva lidé jsou účastni stejné události, ale každý z nich událost vidí z jiného úhlu. Doslova zrakového úhlu a tak se jim tato událost bude jevit rozdílně a každý bude vidět „svou“ pravdu. Istina je neměnná a jednotlivé pravdy jsou součástí této Istiny.

(1:32:15) Popis Obrazu želvy, která plave v oceánu Poznání (Vědomostí), nese na krunýři tři slony a ti na sobě pak nesou plochou zem

1) Plochá země znamená plochý, plytký úsudek člověka

Lidé myslí pouze v kategoriích ANO / NE. Poměrně hodně lidí myslí pouze v těchto dvou kategoriích a více možností pro ně neexistuje. Ale u Slavjano-Árijců duální myšlení není ohraničené jen těmito dvěma kategoriemi. My vidíme dva a více základů, kde ANO a NE je základ a mezi nimi vidíme ještě MOŽNÁ, URČITĚ, PŘIBLIŽNĚ a tak dále až do nekonečna. Přesně se to dá říci až tenkrát, jakmile přejdeme úplně do Istiny poznání.

Symbol ploché země je duální struktura myšlení nebo vnímání okolního světa a událostí, a na to navazuje i myšlení.

2) Plochá země, která leží na zádech tří slonů

Každý člověk na této zemi přijímá znalosti a vědomosti od jednoho z těchto slonů. Tito sloni jsou symbolem tří světů, tří SVĚTONÁZORŮ, tří forem života. Předtím jsme si vysvětlovali Světonázor: jak ho rozpoznat a co je jeho podstatou. Co se tímto pojmem sleduje. Tito tři sloni jsou symboly těchto tří Světonázorů. Přitom Světonázory začaly vznikat ve 20. století, ale Védický, Slavjano-árijský symbol třech slonů existuje statisíce roků. Tedy daleko předtím, než přišel kosmický parazit na Midgard-Zemi.

a) První slon je MATERIÁLNÍ SVĚT: jeho základem je hmota.

b) Druhý slon je IDEALISMUS: základem je idea, myšlenka. Svět imaginárních plánů, myšlenek.

c) Třetí slon je MYSTICISMUS (transcendentální svět): jeho základem je slovo, tedy materializovaná idea. Transcendentální svět je jakoby doplňkem dvou slonů, protože jeden nemůže existovat bez druhého. Aby tito tři sloni mohli nést plochou zemi, musí fungovat všichni společně. Mysticismus – mystika je moudrost Instinného, pravého slova. Tak, jako je možné materializovat zhmotnit myšlenku, ideu prostřednictvím slova.

(1:39:09) Tři sloni, kteří zastupují materialismus, idealismus a mysticismus – jsou hlavní formy vnímání světa. Kromě toho se Materialismus a Idealismus snaží očernit a zatemnit Mysticismus, aby tvrdili, že neexistuje, a přitom oba dva využívají právě jeho služby. Tito tři sloni dostávají informace od želvy, kde jde o pyramidový tok informací a energie až k ploché zemi.

Želva představuje Judžismus, Světoponímání. Želva čerpá informace z oceánu neomezeného Poznání a absolutní Istinné Pravdy. Tímto oceánem je energie. Judžismus a Védismus je v principu založený na energii jako takové. Všechno je tedy energie – světlo, informace atd. Hmota je koncentrovaná energie ve všech svých projevech. I věda zjišťuje, že hmotu tvoří nejméně 80% objemu nic, nula, prázdnota; zbytek jsou atomy. Elektrony neexistují, je to opět současný výmysl.

Idea a myšlenka je energie obsažená informacemi nebo energetický obraz. Proto základem Judžismu je energie jako taková.

(1:42:20) Plochá země spočívá na třech slonech – sloni stojí na želvě – želva plave v bezkonečném oceáně – toto je je jediný a pravdivý model struktury země.

(1:44:37) STRUKTURY SVĚTŮ jsou součástí Judžismu, kde vše spolu souvisí a týká se to energií. Slavjano-Árijci znají čtyři světy: JAV, NAV, SLAV a PRAV.

 • Svět JAV – je náš fyzický hmotný svět. Vnímáme ho smyslovými orgány.

 • Svět NAV – je jemnohmotný svět (v temné NAV se nacházejí Běsi, světlo NAV obývají naši předkové).

 • Svět SLAV – jemnohmotný svět (světlá NAV, světlý astrální svět). Zde jsou naši Předkové a Ochránci. Naši Předkové v minulosti své Předky. Proto světlý svět NAV naši Předkové někdy nazývali světlou SLAV a temnou nazývali jednoduše NAV.

 • Svět PRAV – je světem Bohů.

Struktury Svetu Slavjano-Arijcu (NAV, JAV, SLAV a PRAV)

(1:47:24) Můžeme tento systém Slavjano-Árijců porovnat se současným Světonázorem. Současný obecný Světonázor zná tři světy:

 • Svět fyzický – současní jeho zastánci se vyhýbají pojmenování JAV a raději tento svět nazývají fyzický. Obhajují své tvrzení „hustotou“ a „neprostupností“ hmoty, fyzična.

 • Svět astrální – je hvězdný svět. Slovo „astrál“ pochází z řeckého slova „asteri“, to znamená hvězda (pozn. tento koncept je široce používán v okultismu, magii, filozofii, ezoterice, alchymii). Proto astrální svět nazývají hvězdným světem, tzn. je to svět mezi hvězdami a je od nás odpojený, samostatný.

 • Svět mentální – má ještě název nadoblačný nebo zaoblačný, Božský svět.

Pro současný systém už nic neexistuje. Protože systém Světonázoru je vytvořen různou kompilací a převzetím východních nauk a ještě je i tak záměrně pokroucený.

(1:52:47) Naši předkové, když učili jiné národy, předávali jim Vědomosti ve zkrácené podobě. V Mahábháratě je jasně napsané na 110. straně, že „přišlo sedm Bílých Mudrců ze severu, z oblasti za vysokými horami, aby nám dali Moudrost, jak máme správně žít“.

V Indických VÉDÁCH – v RIGVÉDĚ se praví, že moudrost v nich obsaženou jim přinesli bílí mudrci ze severu. Viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rgv%C3%A9da

Védy přinesli do Indie Áriové, kteří dle historických záznamů přišli do Indie ze severu z takzvané Tartárie cca 2 500 – 3 500 let před naším letopočtem.

Dokument „Rodná víra“ z cyklu Cesty víry zmiňuje: „Indové sami říkají, že bílí rišiové – bílí učitelé přišli ze severu. Přinesli jim moudrost – védy a oni podle nich žijí.“ viz od 16:49 minuty tohoto dokumentu na: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185258379-cesty-viry/208562215500009-rodna-vira/titulky

I u jiných národů se popisuje příchod Bílých Mudrců ze Severu, jak učili daný národ správně žít.

Pokud se v Indických Védách popisuje, že více než Nirvána neexistuje. To však neznamená, že by za Nirvánou už nic dále nebylo.

Předávané znalosti byly uzpůsobeny fyzickým a mentálním schopnostem chápání, protože jinak by přenos potřebných informací nebyl možný.

(1:58:26) S tématem struktury světů souvisí ještě pojmy NEBE a NEBESA, které v sobě nesou rozdílené Obrazy. Oba Obrazy pocházejí ze Staroruštiny, ze které byly přeneseny do češtiny a slovenštiny. Jejich struktura se „jeví“ podobně a přitom skutečné významy jsou velmi odlišné.

V temné NAV je NEBE – je tam, kde není Boha. Ve světě SLAV a PRAV jsou pouze NEBESA – tedy zde není Běsů.

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavá videa, Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.