Védismus – poznání Istiny pozemského světa

VÉDIZMUS - co to je (Index.html)

CO JE VÉDISMUS?

Védismus není náboženství ani kult.

Védismus jsou kosmická pravidla našich předků.

Světonázor starodávných Slovanů NENÍ KULTEM uctívání, je to KULTURA a starodávná systematizovaná Nauka prostoupená znalostmi a zkušenostmi našich předků, přinášející obrovské poznání světa kolem nás!

Slovanský védismus je „ВеРа“ (VíRa) našich Předků, jejíž Vírou byla samotná Příroda.

Pojem „ВеРа“ je „OSVĚTLENÍ ZNALOSTMI (POZNÁNÍM) a byl zaznamenán dvěma slovansko-árijskými RUNAMI, a má tedy dva kořeny – BE a RA. První runa znamenala zvuk BE a znamenala ZNALOSTI (POZNÁNÍ)! Druhá runa znamenala zvuk RA a znamenala SVĚTLO! ВЕРА (VÍRA) je již stavem člověka, který dosáhl stavu osvícení poznáním, a tímto způsobem se on sám stává NOSITELEM SVĚTLA, POZNÁNÍ. Obvykle bylo takovýchto lidí nepatrně a tvořili duchovní elitu Rusů, a proto se těmto lidem říkalo „сиятельствами“ (jasnosti), neboť z těchto lidí vycházelo SVĚTLO, a mnoho z našich předků vidělo toto SVĚTLO na vlastní oči!

Již před mnoha tisíci lety měli staří Slované celostní systém SVĚTONÁZORU, který byl založen na třech hlavních oblastech: Javi, Navi a Pravi – původní staroslovanské trojici. Vesmír starodávných Slovanů byl vícerozměrný a představoval navenek strukturu, ve které člověk žil podle (zá)Konů Roda-Svaroga v souladu s přirozeným astronomickým kalendářem. Podle souboru kosmických KONů! V tomto evolučním uspořádání se Jav považovala za pozemskou fázi bytí, Nav byla nebeská (jemná sféra života) a Prav vyjadřovala jediný (zá)Kon, který prostupoval oběma sférami. Poněvadž naši předkové byli neoddělitelně spojeni s přírodou, jevili se její součástí a tak poznávali (zá)Kony vztahující se k přírodě skrze sebe a tím bylo vnímání světa živé, dynamické a MNOHOROZMĚRNÉ přesně tak jako sama Příroda. Zpočátku se naši předkové nazývali PRAVOSLAVNÝMI (tj. oslavující Prav), tento termín přešel do tábora křesťanství mnohem později a změnil podstatu svého významu v současně obecně přijímaném chápání, stejně jako je SVASTIKA – čisté starodávný árijský symbol pohybující se galaxie, ve které se naše sluneční soustava nachází na konci jednoho z ramen této galaxie.

VÉDISMUS je kosmický světonázor. Jedná se o celostní poznání principů harmonického fungování VESMÍRU, vyjádřené v myšlence vzájemného vztahu kosmických sil, jejich mnohonásobných projevů v jednotě a jednoty (Jediného) ve svém různorodém projevení.

Védismus přinesli do Indie naši předkové. Gramotní hinduisté vědí, že Védy jim přinesli Bílí Rišiové (mudrci), kteří přišli ze severu. Ale po celém světě se po celém světě neustále šíří příběh velmi chytrých a duchovních Indech, kteří sepsali Védy ještě v pradávných časech téměř před 8 tisíci lety, a že jsou už dávno nejmoudřejší, nejspravedlivější, nejosvícenější atd. atd. A tito „osvícení“ Indové nejenže nevyvracejí tuto lacinou lež, ale ji všemožně podporují, klamou miliony lidí a „vydělávají“ na tom slušné a velmi nespravedlivé peníze. První árijský pochod do Drávidie byl zorganizována v roce 2692 před naším letopočtem. Slovano-Árijci, kteří přišli do starověké Indie, byli nositelé védické kultury, nesrovnatelně vyšší než u představitelů kmenů Drávidů a Nagů. Tito původní obyvatelé byli nepochybně překvapeni znalostmi a dovednostmi bílých lidí, kteří přišli ze severu. Obzvláště byli překvapeni nepochopitelnými možnostmi URů – učitelů a ochránců lidí bílé rasy, kteří na Midgard přišli z jiné planety. URové byli velmi vysocí (3 a více metrů – skuteční obři) a původní obyvatelé je nejpravděpodobněji přijali za bohy. Přesně takto se k URům chovali lidé rudé rasy na území obou Amerik, a lidé žluté rasy v dávné Kitaji (tj. dnešní Číně).

Slavano-Árijci, kteří přišli do Indie, aby zachránili kmeny černé rasy před zánikem, měli zcela jinou mentalitu, nepodobnou Indům, a daleko jinou, než máme nyní.

Rozsáhlý panteon slovanských bohů, představený ve „Velesově knize“, představuje úplný univerzální systém, fungující na základě skutečných (zá)Konů Bytí.

My jsme děti a vnuci Bohů, se kterými jsme spřízněni krví a předurčením. Za vše neseme odpovědnost. Protože převzetí míry odpovědnosti za kvalitu okolního světa je nejdůležitějším krokem na cestě stát se sám sebou jako TVŮRCEM. Naši předkové děkovali Bohům a oslavovali jejich velikost a moudrost, podle čehož byli nazýváni „Slovany“. A to znamená, že MY MUSÍME VYTVÁŘET svět, ve kterém žijeme. Vytvářet svou rodinu, Rod, vztahy s ostatními Rody, a současně s námi existujícími rostlinami, zvířaty, ptáky, zeměmi, vodami, nerosty. ČLOVĚKU BYL DÁN POZEMSKÝ ŽIVOT PRO ZDOKONALENÍ SE A PŘIBLÍŽENÍ K BOHŮM „ČISTOTOU TĚLA A DUŠE“. OD STUPNĚ POZNÁNÍ (ZÁ)KONŮ PRAVI A JEJICH PLNĚNÍ NA POZEMSKÉ POUTI ZÁVISÍ, ZDA SE ČLOVĚK STANE BOŽSTVÍM NEBO PŘEJDE NA STUPEŇ NÍZKOFREKVENČNÍHO BYTÍ.

Naši předkové pod Bohem chápali člověka na vysoké úrovni vývoje, který dosáhl OSVÍCENÍ POZNÁNÍM, což je „POROZUMĚNÍ ČLOVĚKA VZTAHŮM PŘÍČINY A NÁSLEDKU V PŘÍRODĚ A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI a přítomnost POROZUMĚNÍ, jak, kdy, proč a za jakým účelem PŘÍPUSTNÉ VĚDOMÉ ZASAHOVÁNÍ ČLOVĚKA do tohoto zapadá.“

Ведизм:

Вед – Ведать (znát)

И – Истину (Istinu)

З – Земного (pozemského)

М – Мира (světa)

~~~

Zdroj Дмитрий Сварожич:
https://medium.com/@diman7171/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC-51a09dcc55f4

Články o Védické moudrosti (15 nejnovějších)

Všechny články…

ОУК МИР Любомiръ Тай-Мыр

Stará Víra Rasy Velké, kterou vyznávají Starověrci a dostali ji od Nebeského Rodu.

www.oykmip.notion.site (odkaz „SLAVIANSTVO-SLOVENČINA“)

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.