Geomantie a posvátná místa předků

Místa původního lidského osídlení, tj. hradiště a místa náboženského uctívání, byla často budována na významných a dominantních místech v krajině. Byly to zřetelné a v krajině dobře viditelné vrcholy hor a pohoří, případně jinak výrazně krajinně uspořádané místo (například přítomnost skály, stromu a studánky). Předpokládejme, že tato místa musela být svým způsobem výjimečná, neboť na rozdíl od současnosti se nyní osidlování přeneslo spíše do nížin – do blízkosti řek.

Přirozeně se nabízí vysvětlení v mimořádně prospěšném energetické vyzařování těchto míst, které předci vnímali a byli schopni využít ve svůj prospěch. Ve schopnostech lidí bylo (a stále je) možnost svými mimosmyslovými orgány rozpoznat význam a funkci energetických silových míst krajiny. Tedy jak směrem čerpat podporu pro sebe, tak zpětně pozitivně ovlivňovat tato místa. A následně podpořit toky energií v krajině, jejich kvalitu a intenzitu a to využít jako působení na vědomí lidí, harmonizaci počasí a zvýšení pozitivních vibrací a ochrany velkých územních celků.

Základní informace o ley liniích

Pojďme se blíže podívat, o jaké druhy energií v krajině mohlo jít. Pro různá místa a národy měla jiné označení, byť se jedná o stále stejně fungující princip. Pro Evropany bude nejčastějším pojmenováním toků energie v krajině jako ley linie. Jinde se nazývaly solné linie, dračí linie, snové cesty, vílí průchody, cesty duchů, svaté linie anebo posvátné linie, prehistorické (megalitické) stezky a dokonce stezky k bohům.

Rozmisteni cakernich bodu Zeme 637

Rozmístění čakerních bodů Země

Tento systém toků Země souvisí s ní samotnou, a pokud připustíme dřívější prastarou přítomnost civilizací před tou naší, tak musely tento systém energetických linií znát a využívat. Mohlo by to souviset i s megalitickými stavbami. Ve schématu silových míst a linií mezi nimi lze vysledovat dva základní principy:

  • Výměna ženských energií Země s mužskými vesmírnými energiemi skrze vyvýšená místa;
  • Vyrovnávání energií v krajině mezi silovým mužským a ženským místem.

Vrátíme-li se k původním posvátným místem krajiny, pak se nacházejí v místě křížení dvou nebo více linií. Zde se vytvoří silové centrum anebo spojení telurických (zemských) energií. Čím více linií se na takzvaných spojových uzlech protíná, tím více jsou tato posvátná místa považována za silovější.

Můžeme očekávat, že v takových lokalitách najdeme místa bohoslužeb a náboženských rituálů, jako jsou chrámy, kamenné kruhy, rituální monumenty, kostely anebo samotná hradiště. Můžeme tam také nalézt hřbitovy a pohřebiště, jako jsou hrobky a mohyly. Taková místa mohou také být opevněna valy anebo hradem anebo příkopem naznačujícím, že je zde něco, co si zasluhuje ochranu. Přítomnost vyvěrající vody naznačuje velkou pravděpodobnost ley linie, zejména když jde o soutok pramenů. Kde je přirozená hojnost vody, je též i hojnost zemských energií. Ley linie jsou také charakterizovány křižovatkami cest, milníky, vztyčenými kameny, vrcholovými mohylami a mysy na pobřeží.

Zatímco u ley linie se má za to, že je typicky „rovná“, ley energie, které rozvádí, meandrují a vlní se v krajině jako had. Ley linie jsou tedy ze své podstaty dynamické a jsou „poháněny“ Sluncem. Slunce v nízké poloze nad obzorem, jak to vidíme za úsvitu a při soumraku, má tendenci zvyšovat velikost linií a jejich kapacitu přenosu energie, v porovnání s polednem, kdy je slunce nejvýše.

Proto je vycházející slunce tak silným symbolem a proto se ranní zvuky probouzí dlouho předtím, než slunce vystoupí na obzor. Zakryjte proudící sluneční světlo a změníte podstatu a kvalitu proudící ley energie. Protože samotná ley linie je pouze odraz vyznačené stopy v terénu, závislé na průchodu energie proudící v daném čase na daném místě. Další faktory ovlivňující ley energii jsou geologické vrstvy, podzemní proudy a dokonce seizmická aktivita. Trvalé deště mají za následek změnu vodivosti, což může zjišťování ley linií znemožnit.

Ley energie může být rozbouřena anebo přesměrována na základě úmyslu, struktury anebo terénu, protože je svou podstatou elektromagnetická. Jeden z nejlepších příkladů je ukázán na soustavě valů v Avebury, ve Wiltshire, Anglie – místě, o kterém se má za to, že je srdeční čarou Země. Tady tepny Michaela a Mary spolu jakoby “tančí“, což způsobují mohyly, známé pod jménem Silbury Hill a Windmill Hill.

Ley linie jsou pozoruhodné tím, že vytvářejí různé druhy paranormálních aktivit. Ovšem, po většinu posledních dvou tisíc let byl přirozený potenciál sítě ley linií Země narušován. V minulém století byl celý systém nemilosrdně zastíněn a prošpikován mříží škodlivých vyzařujících energií, narušujících vrozenou kosmickou rovnováhu.

V závěru 20-tého století zapříčinil tento chaotický stav u lidí nárůst fyzických potíží, způsobených tím, že přirozené prostředí je neustále geopatogenně stresováno. Na základě zkušeností začnete rozpoznávat v původní krajině moderní prvky, které harmonii přírody narušují. Také bylo mnoho posvátných míst energeticky pozměněno, potlačeno, zastíněno, a v některých případech byl pokus je zcela vymazat. Podstata jejich převodových linií byla znečištěna a pohaněna. Nenastal čas znovu očistit a uctít si tyto posvátné stezky? [1]

Použité zdroje informací

  1. Oficiální web http://www.montaguekeen.com/czech/Ley%20Lines%20Update%2012-01-14%20%28Czech%29.pdf

Další místa Valašska

Share Button