Dějiny vzniku a fungování OPPT (2)

Kdy byly naše vlády privatizovány?

Vše začalo zavedením Federálního rezervního systému. Když na zasedání dne 22. prosince 1913 došlo k přijetí „Zákona o federálních rezervách“ (vol. 51), mluvčí Charles A. Lindbergh varoval Kongres USA před nevyhnutelnými důsledky instituce Federálního rezervního systému, která by mohla převzít kontrolu nad společností a manipulovat s mírou inflace a deflace v ekonomice.

Lindberghovými slovy: „Od nynějška budou vědecké krize vytvářeny.“

Tak to bylo. V roce 1929 „Powers That Were“ (tj. mocnosti, které byly) záměrně zkrachovaly akciový trh. Jak? Výkyvy na akciovém trhu jsou poháněny emocemi. Před krachem v roce 1929 nastalo období inflace, která uměle rozdmýchala vzrušení na trhu. Ti, kteří měli kontrolu nad trhem, když se vzdali svých podílů za vysoké ceny, vyvolali na trzích paniku. A jak ceny prudce klesaly, vykupovali své podíly zpět za aukční ceny, čímž eliminovali pokulhávající konkurenci.

Stručně řečeno, Velká hospodářská krize byla uměle vytvořena, aby velké korporace, které ovládaly akciový trh, mohly profitovat z toho, že půjčovaly vládám peníze, které potřebovaly, aby se zotavily z následků organizovaného krachu. Suverénní státy byly nakonec nuceny podepsat dluhové smlouvy, které by ze své podstaty nebylo možné splatit. A na míru.

Jak národní dluhy začaly narůstat, paradigma „dluhového otroctví“ bylo formalizováno a korporace převzaly kontrolu nad původně suverénními státy a jejich vládami.

Dnes se korporační vlády nadále tváří jako skutečné vlády. Systém Federální rezervní banky (která dominuje západním ekonomikám) nadále strategicky střídá období ekonomické expanze s obdobími recese, zvyšuje nebo snižuje nabídku peněz a přístup k úvěrům. Současná světová finanční krize je dokonalým příkladem. A mezitím se masová média podílejí na ovlivňování emocionálních trendů na akciovém trhu a omývání lží politické třídy.

Ale složitá kampaň vedená OPPT násilně uvalila embargo na tento korporátní systém. Všechny společnosti, včetně vlád a bankovních systémů, byly sesazeny pomocí jejich vlastních mechanismů komerční regulace. Z právního hlediska je to případ, kdy se řekne: „Pryč se starou důvěrou a pokračujeme s novou!“

A tak jsme konečně dospěli ke svržení vlád? Ne.

Je to svržení korporací, které se dosud vydávaly za vlády. Pokud pochopíte, že „vlády“ jsou ve skutečnosti soukromé korporace, které tajně přepisovaly ústavy suverénních národů, lze jejich odstranění považovat pouze za náležitý akt.

Vládní podvody jsou skutečné. A konečně, za to, že se nedokázalo zpochybnit nároky podle UCC, je celý komplex správy a řízení společnosti vinen z podvodu, zrady a otroctví. Podle mezinárodního práva má OPPT právo na odškodnění za tyto zločiny jménem Jednoho lidu (ve smyslu „jednotný a obdařený vnitřní soudržností“, orig. One People tj. „Jeden lid“). Jeden lid se rozhodl zmocnit se a odstranit odpovědné korporace, banky a vlády a zmocnit se jejich infrastruktury a majetku – včetně veškerého zlata a stříbra ve vlastnictví bankovního systému – a vrátit je Jednomu lidu.

Nepovažujte to za podvratnou akci, ale spíše to chápejte jako vymáhání kradeného zboží. Akce One People’s Public Trust v podstatě znovu získává to, co už je naše, jako suverénní bytosti na této planetě. Univerzální právo, obecné právo a UCC jsou nyní převládajícími zákony, které řídí planetu.

Později budou podrobně popsány mechanismy, které OPPT zavedl k nahrazení nezbytných funkcí správy.

UCC je Bible obchodu

UCC je „biblí“ obchodu, která přesně určuje, jak by se měl řídit mezinárodní obchod. Ve skutečnosti se celý světový obchodní systém točí kolem zákonů UCC. Banka dokonce využívá právní postupy diktované UCC k zástavě vašeho domu nebo vyvlastnění vašeho auta.

Ale právo UCC se nevyučuje na právnických fakultách. I nadále zůstává doménou korporací a jejich nejvyšších provozovatelů, kteří školí své zaměstnance v právních odděleních podniků právě to, co je nezbytné k provedení postupů, přičemž zachovávají diskrétnost ohledně hluboké znalosti tohoto důležitého mechanismu. Stalo se však, že jeden ze svěřeneckých správců Heather Ann Tucci-Jarraf (původně „správci“) OPPT poté, co se nějakou dobu profesionálně zabývala právním systémem UCC, byla schopna plně porozumět tomu, jak je „Powers That Were“ (tj. Mocnosti které byly) využívají UCC k ovládání finančního systému Spojených států na velmi vysoké úrovni.

Heather Ann Tucci-Jarraf, expertka na UCC, zakladatelka a klíčová postava OPPT, použila zabavení svého vlastního domova jako důkazní materiál Napadla vymáhání prostřednictvím procesu UCC a při tom zjistila, velmi zjednodušeně řečeno, že americký soudní systém vždy podporoval korporační systém.

To není vůbec překvapivé, protože 99 % našich zákonů se týká majetku a obchodu.

Poté, co OPPT pracoval s extrémní opatrností, dospěl k závěru, že korporace operující pod rouškou zjevně „veřejných“ vlád a finančních systémů. Jsou tedy zodpovědné za velezradu vůči občanům této planety, aniž by o tom oni sami věděli, a ani nikdy neprojevili snahu o získání jejich úmyslné vůle nebo souhlasu ke svému zrádnému konání.

Aby se tedy správci OPPT zmocnili celého systému, nastražili proti systému samotnému past pomocí velmi legálních nástrojů poskytovaných samotným systémem.

Jak OPPT provedl zabavení (konfiskaci)?

OPPT řídí jeho správci (nebo „správci/trust“) Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner a Heather Ann Tucci-Jarraf. OPPT byl vytvořen, když se správci spojili a následně odhalili trust, který byl schválen v původní ústavě Spojených států z roku 1776, ústavě, která byla opuštěna v roce 1933, kdy vláda Spojených států byla přeměněna na korporaci.

OPPT pak spojil všechny jednotlivce na planetě s důvěrou jako rovnocenné příjemce – beneficienty, shromážděné pod „Jediným lidem, stvořeným Stvořitelem“. Tímto způsobem Správci vytvořili trust, který má právo nadřazené všem ostatním, což je důvěra mezi Stvořitelem a jednotlivými suverenitami Země. Tyto jednotlivé suverénní „státy“ (jedinci) jsou příjemci Stvořitele a správci jeho projevů na Zemi. Právně vzato, nemůže existovat žádný větší nárok než ten, který má Veřejný trust Jednoho lidu… kromě toho, který si nárokuje samotný Stvořitel.

Zdroje naší planety, označované v uložených dokumentech UCC jako „všechno světové zlato a stříbro“, proto již nemohou být předmětem vlastnictví, ani se prodávat za žádnou cenu, ani přidělovat minimální mzdu, aby nás zotročovaly, ani je skrývat, aby vytvářely chudobu nebo bídu.

Podle OPPT máme všichni stejná vlastnická práva. Zdroje naší planety nyní patří každému z nás stejnou měrou, podle původního práva. Nyní se to stalo zákonem.

V letech 2011 až 2012 správci uložili složitou řadu dokumentů u UCC jménem svých příjemců. Veškeré podrobnosti o dokumentech kolem OPPT na základě obchodního práva UCC lze nalézt na internetu na webových stránkách https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS.

Upozornění: čtení dokumentů je velmi komplikované, protože byly navrženy tak, aby zaručovaly jistotu práva a legálního šíření, nikoli sdělování jednání OPPT nebo jejich důsledků veřejnosti. Správci však spolupracují přímo s globální komunitou „alternativních médií“, aby zajistili, že každý obdrží přesné, jasné a relevantní informace.

Pokusme se shrnout následující dokumenty

S pochopením toho, že korporace, vlády a banky jsou totéž, bylo podle postupu „Pořadí zjištění a žaloba“ zahájeno jednání proti „Dlužníkovi“ (označení právnické osoby) – byly vytvořeny pomocí UCC účinné postupy, zahrnující všechny globální korporativní entity. V uložených dokumentech se uvádí, že se Dlužník „vědomě, úmyslně a úmyslně dopustil zrady prostřednictvím držení, manipulace, zastírání a spoluúčasti na soukromých peněžních systémech“ a tím zahájil „systematické zotročování občanů bez jejich vědomého souhlasu“, a to úmyslně.

Dokumenty uložené v UCC jsou veřejné a řídí se administrativními postupy. Tváří v tvář odpovědi má dlužník právo na odpověď. Pokud dlužník ve stanovené lhůtě neodpoví na tato obvinění, jsou kontumačně (vynesen rozsudek v neprospěch dlužníka, protože nereagoval) podniknuty právní kroky s následným zánikem této právnické osoby – v tomto případě z důvodu, že se mu nepodařilo vyvrátit všechna obvinění z velezrady ze strany Jednoho lidu.

Zde je důležité pochopit, že každý dokument uložený v UCC se stává zákonem, pokud není vyvrácen. A v tomto případě správci OPPT tvrdí, že vytvořili právní situaci ve kterém jednotlivci a subjekty, které tvoří Dlužníka, nemají schopnost odpovědět. Jak to mohli udělat?

Tvrzení o otroctví a podvodu jsou skutečná:

  • Samozřejmě, žádné vyvrácení nebylo dosud přijato.
  • Dlužník je tedy vinen zradou.
  • Na oplátku jsou tyto společnosti zabaveny a jejich majetek je nárokován.
  • Bohatství naší planety je vráceno Jedinému lidu.
  • Veškeré firemní dluhy jsou odstraněny.
  • „Systém“ je na svém konci.
  • Dokládá to veřejná dokumentace.
  • Vklady UCC nyní fungují jako zákony mezinárodního práva.
  • Řečeno z hlediska systému samotného, „systém“ již neexistuje.
  • Jsme svobodní!

Co to všechno znamená?

Nyní se legálně nikdo nemůže prezentovat jako vyšší autorita ve vztahu mezi vámi a Stvořitelem. Po odstranění kontrolních mechanismů ekonomiky a vlád, One People’s Public Trust nechává jednotlivcům jejich vlastní plnou odpovědnost za to, že jsou plně odpovědní sami za sebe a zaručují svobodnou vůli a práva ostatních. Již neexistuje strukturní řetězec velení. Neexistují žádná dřívější pravidla. Nejsou žádné korporace, které by se daly skrývat.

Jste – jak Stvořitel původně chtěl – Strážce naší planety a jejich obyvatel.

Je to masivní změna paradigmatu, která nepochybně nějakou dobu potrvá, než se plně projeví.

Systémové bariéry, které brzdily naši svobodnou vůli a volby, byly odstraněny, což představuje nové výzvy pro to, jak vidíme sami sebe a jak se rozhodujeme ve svých vlastních životech. Ode dneška žijeme – alespoň na papíře – v systému vlastní odpovědnosti. Dokumenty registrované OPPT to potvrdily navěky, a to takovým způsobem, že vaše svobodná vůle vám nemůže být nikdy odebrána bez vašeho vědomého souhlasu.

Až dosud byla naše existence ve starém systému otroctví neustálým bojem, bojem o rovnováhu mezi pracovními a rodinnými závazky, spravedlivým bojem o „vyjít si s penězi“, „dovolit si“ místo k životu, místo, kde můžete žít.

Ale ve světě hojnosti, speciálně navrženém Stvořitelem, aby zajistil naše potřeby, tento boj ne přirozeným stavem Bytí. Spíše to byl výsledek psychologické války vedené proti nám. A povedlo se! Nás lidi to drželo pod kontrolou, nutilo nás pracovat jako poslušní malí otroci a zajišťovalo sdílení zisků pro pár privilegovaných u globální moci.

Ale dnes, sám o sobě, „systém“ již neexistuje.

Mnozí z nás viděli „systém“ takový, jaký byl. Mnoho dalších ne. Mnozí věřili, že „systém“ ani není systémem. Mnozí to teprve zjistí.

Jakmile však zánik starého paradigmatu zapustí kořeny a stane se zjevným v naší společnosti, musí v nás všech nastat psychologická změna. Může se to zdát ohromující, ale my lidé jsme již dříve čelili změnám paradigmatu; zvažujeme vnitřní a psychologickou změnu, kterou si vyžádala afroamerická rasa otroků, když byl zrušen systém nucených prací, … německý lid, když padla Berlínská zeď v roce 1989, … občané bývalého Sovětského svazu po jeho rozpadu v roce 1991, … za egyptský lid, který v roce 2011 svrhl diktaturu, a za islandský lid, který v roce 2012 uvěznil své zkorumpované bankéře a politiky a přepsal svou vlastní ústavu…

Tento druh psychologické revoluce není nový. Na osobní úrovni to představuje mnoho výzev.

Toto je čas být odvážný a být statečný SÁM. V nepřítomnosti kontrolní struktury se musíme každý z nás ujmout svého osudu a osudu naší planety. Musíme se znovu naučit rozhodovat sami za sebe a začít vytvářet svět, ve kterém chceme žít.

Jako noví rodiče se musíme smířit s tím, že život už nebude jako dřív, a při absenci „knihy zákonů“ se naladíme na svou intuici a naučíme se spolupracovat novým způsobem… společně.

Proč ještě necítím změnu?

Buďte trpěliví… uvidíte. Nejprve však musíme zjistit, jak kroky OPPT změnily právní prostředí a jak se tato změna odráží na nás.

Půjde starý korporátní systém do boje? Samozřejmě ano! Vlády kontrolované korporacemi nadále předstírají, že se nic nezměnilo. A pokud budete i nadále akceptovat jejich systém dluhového otroctví, buďte si jistí, že „Síly, které byly“ vám rády vyhoví!

Ale nenechte se zmást: vědí, co se stalo. Vědí, že byli zabaveny. Vědí, že hra skončila. Nyní je to jasně psáno v mezinárodním právu. Máme svobodu nespolupracovat pokojně se starým systémem. Nyní je čas uplatnit tuto svobodu.

Pokud vám připadá divné, že viditelné „vlády“ pokračují jakoby se nic nezměnilo a stále stejně, mějte na paměti, že jsou to jen korporativní loutky a nikdy ve skutečnosti nebyly těmi, kdo tvořil zákony. V tuto chvíli by nás bývalí majitelé nejraději nechali uvěřit, že vše funguje jako obvykle. Doposud spoléhali na mlčenlivost a budou se předstírat až do konce. To je jejich jediný způsob bytí.

V rozhovoru pro Freedom Radio učinila správkyně OPPT Heather Ann Tucci-Jarraf následující prohlášení shrnující svůj plán na řešení tohoto problému:

„Těm, kteří se zajímají o to, jaká je reakce OPPT na činy nebo nečinnost „viditelných“ lidí, říkám jim, že si půjdu po těch loutkách a jejich hlavounech, kteří se skrývají v anonymitě… a oni to vědí.

V absolutním míru a lásce, s absolutní grácií a vděčností… Heather.“

předchozí článek – | – pokračování

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.