Ohlédnutí za Slovanským sněmem na Valašsku 2017

V tento okamžik je slovanský sněm za námi a je možné začít hodnotit. Z pohledu organizátorů jsme si oddychli, neboť program se naplnil a to bylo naším cílem. To, že byl velký zájem o účast, nás velmi těší. Protože takovouto akci jsme se spolkem Horní Jasenka pořádali poprvé, byla v mnohém prověření naší pečlivost, zajímavého sestavení programu a zajištění veškerého zázemí, aby celkem 90 lidí si mohlo celý sněm plně užít a prožít.

Začněme postupně celým jeho programem, aby bylo možné si „náš sněm na Valašsku“ lépe představit. Jakmile se všichni účastníci usadili na svá místa, začali jsme uvítáním a představení čestných a vážených hostů:

  • Vladimír Laubert ze Slovenska, jenž se velmi zasloužil o překlad a popularizaci Slovansko-Árijských Véd na Slovensku. Mnoho zajímavých článků o Slovanech najdete na jeho webu http://www.tartaria.sk.
  • Ivan Ružička též ze Slovenska, který nás zaujal organizováním „Zhromaždenia Gazdovskej Obrody 2017“ v Majcichově. Předal nám milé poselství od Žiarislava, který se osobně účastnit nemohl. Činnost Žiarislava je v rámci vedomectva velmi rozsáhlá a je možné ji najít na webu http://www.ved.sk a http://www.rodnacesta.sk.
  • Nataša Urbánková ze Štramberku, jež zastupuje Kruh Rodů Moravy a Slezska. Věnují se naší původní slovanské kultuře, vydávají almanach, pořádají slovanské přednášky, rituály a oslavy v krajině.
  • Soňa Csiffáry, která spolupracuje se Svobodným vysílačem CS viz http://www.svobodny-vysilac.cz, kde zahajuje pravidelné nedělní vysílání Slovanský den. Tedy živé vysílání o všem, co se týká pořádání slovanských aktivit a programů.

3 věčné vesmírné síly (200 x 200)Dále bylo představeno logo sněmu, tedy grafický energetický zářič, pod kterým pořadatelé tento sněm pořádali. Je jak vyjádřením spojení místa sněmu s rodným Valašskem, tak inspirací pro všechny ostatní, aby si svůj slovanský sněm uspořádali vlastními silami právě v místě, které pokládají za svůj domov, rodný kraj.

Tři lístky jsou připomínkou indické védské tradice, že tento Vesmír je stvořen třemi věčnými tvořivými silami: jin a jang, mužský a ženský princip, Nebe a Země. Třetí síla (třetí prostřední lístek s grafickým zvýrazněním) vyléčí Člověka z duality tím, že vzniká volný prostor míru mezi Nebem a Zemí. Tato třetí síla rozevírá temnotu (tj. obě síly od sebe) a ukazuje tajemství života – Pravé duchovní poznání, které pozvedává Člověka do věčnosti, mimo koloběh karmy, života a smrti.

Spojovací rituál, vedený písní a krátkou meditací, a soustředěním k našim slovanským kořenům vytvořil to správně naladění, jež připravilo a naladilo všechny přítomné na první přednášku.

Jak jinak začít, než postupně připomenout celou bohatost původní slovanské kultury. Abychom se ji poctivě mohli dotýkat, věnovat a sdílet, museli jsme ji ohraničit dobou, než byla zasažena západní civilizací a jinou náboženskou vírou.

S tématem „Hledání společné řeči“ otevřel Josef Endrych první důležité slovanské téma – hledání toho, co člověka, jednotlivce, skupinky lidí a náROD spojuje. Znovunalezení slovanských hodnot, způsobu myšlení a jednání, jež vždy spojuje všechny Slovany proti jakémukoliv nepříteli či snaze slovanskou pospolitost ovládnout a zneužít. Znovu připomenout duchovní a lidské hodnoty, ve kterých Slované přežili tisíciletí, je potřeba – vysvětlit a naplnit.

Součástí slovanské kultury jsou svastické symboly a ochranné oberegy. Z čeho pocházejí a k čemu slouží, vyložil ve své části Mojmír Mišun v přednášce „Význam ornamentu a svastiky“. Tato symbolika je nám dána našimi Bohy a Předky a je nedílnou součástí naší slovanské kultury. Vyjadřují védskou duchovní tradici, poznání vesmírných tvořivých sil, které byly dány Slovanům k moudrému užívání. Tam, kde je tato symbolika a ornamenty doloženy v archeologických nálezech, se vždy nacházela slovanská kultura. Zvláště stojí za zmínku používání svastické a oberegové symboliky na oblečení. Slované své oděvy pokládali za součástí sami sebe – byly z přírodních materiálů a chránily a podporovaly bioenergetické těla člověka před vnějším útokem. Rodové ornamenty nás jako živé zářiče propojovaly s tvořícími a ochrannými silami Rodu. Bylo to přirozené, vědomé a živé spojení s kořeny, svým rodem, Bohy a duchovními ochránci.

Dopoledním uzavřením byla prezentace Evy Marečkové, která představila módu pro současné nošení pod značkou Roduslava – slovanskou módou ke kráse, síle a kořenům. Spojení současných módních trendů včetně navázání na slovanskou tradici se projektu Roduslava povedla úspěšným a inspirujícím způsobem. Návrat k přírodním materiálům, slovanským výšivkám a oberegům, návrat vyššího podílu ruční práce před strojovou – to vše vrací původní význam oblečení a vědomé porozumění naší bohaté kultuře. Mít na sobě košili, halenku, sukni či svetr, které budou živě posilovat v naší auře spojení s podporou našeho Rodu, je návratem k původní moudrosti. Inspirace a naplněný život pocházející z duchovních úrovní, které jsou tak potřebné v dnešní vyprahlé společnosti

Byť málo viditelnou, avšak nedílnou součástí sněmu bylo i místo jeho konání, tedy v restauraci a penzionu Na Nové na Bystřičce. Stylová valašsky laděná restaurace a zejména sál vítal všechny své návštěvníky na Valašsku, ať už přijeli z Čech či Slovenska. Hladká a bezvadná obsluha, zvládnutí oběda v téměř přeplněném sálu si zaslouží poděkování jak majitelce penzionu, tak celé obsluze. Umístění v blízkosti vlakové a autobusové zastávky umožnily příjezd opravdu i zdaleka.

Těžko se do slov popisuje Blanka Růžičková, která zahájila odpolední program přednáškou „Nádherný život Slovanů“. Úctyhodný věk, dynamický projev, gesta a zpěv celým sálem bez potřeby mikrofonu potvrzovaly srdečnost paní Blanky a hluboké znalosti našich dávných dějin. Spojení s přírodním léčitelstvím a znalostí působení neviditelného světa energií se spojily v mnohých praktických repotech pro zdraví, léčení a též pro energetickou ochranu zdraví. Několikráte svým zvučným zpěvem byla odměněna potleskem celého sálu. Asi nejvíce se otiskla do vědomí přítomných účastníků.

Připomenutí původních a nezkreslených dějin Slovanů přinesl Zdeněk Říha v příspěvku „Dějiny Slovanů X hisTorie“. To, že současné vědomí lidí je zaneseno nejen neužitečnými informacemi, nýbrž i nepravdivými o našem původu, dějinách a poslání, dokládal ve své video prezentaci. Nástup západní civilizace postupně vytlačil a překryl naši slovanskou příslušnost. Měli jsme se postupně stát pouze součástí západního světonázoru. Veškerá původní připomínka na prastarou přítomnost Slovanů v Evropě měla být ztracena, a nahrazena uměle vytvořenými konstrukcemi prozápadní historie. Podvod na nás páchaný a trvající nejméně dva tisíce let. Připomenutí středověkých map s Velkou Tartárií, ukázky ze středověkých a starověkých kronik – sice v málo střípcích – nicméně jednoznačně dokazují zcela jiné dějiny Evropa a Slovanů.

Slované byli v Evropě pradávno, nejméně několik tisíc let před naším letopočtem. Právě od nás čerpaly inspiraci pozdější kultury a civilizace. Je pro západní civilizaci ostudné si přiznat, že právě ona je nedávná a už u svého zrodu dobyvačným způsobem čerpala bohatství na úkor slovanských národů. Porozuměním skutečným dějinám začínáme správně chápat i současnou přítomnost a probíhající společenské procesy.

Pokud se připomíná pořekadlo, že nejlepší přichází na konec, tak to svým způsobem dokázal Jan Kozák se zasvěceným výkladem „Védského dědictví“. Ze zachovalých pozůstatků indoevropské tradice v severní Indii se dá mnoho doložit o původních praslovanských národech. Jan Kozák překládá texty ze sanskrtu a studuje indické védské spisy. Dokládají duchovní vznik písma a slov jako vyjadřovací schopnost Bohy danou člověku. Skladba sanskrtu dokazuje hlubší význam písma a způsob zápisu myšlenek. Kdo rozuměl obrazům skrytým v písmu, rozuměl Bohům a skrze rozšířené vědomí plně chápal způsob fungování vesmíru, stvoření a život. Pokud byl jazyk živý, lidé lépe rozuměli neviditelným zákonům a principům. Postupný úpadek vědomí člověka se odrazil i v úpadku jazyka. Obraznost byla nahrazena za konkrétnost, duchovní principy za otroctví hmotnému majetku a smyslovým požitkům – tedy nic jiného, než fungování západní civilizace. Zajímavým obohacení této přednášky byly i zmínky o spisech od Mrtvého moře a hammadský nález, které dokládají vývoj duchovních a filozofických textů v této oblasti od 1. do 4. století n. l. Potvrzují jiné dějiny vzniku židokřesťanských evangelií, než jak jsou veřejně předkládány. Totiž postupné sepsání těchto kanonických evangelií na zakázku, přičemž čerpaly z křesťanské gnóze a východní indické duchovní tradice. Téma tak rozsáhlé, že se dá jen doporučit samostatná přednáška Jana Kozáka na toto téma, jeho knížka nebo záznam přednášky na Internetu.

Vzhledem k nabitému programu a evidentnímu zájmu o každé téma se závěr sněmu posunul do pozdních hodin. Pro možnost „dodržet pocit naplněnosti a celistvosti“ se plánovaný program slavnostně ukončil a to opět písní, která rozezpívala všechny. Součástí bylo i několik sdělení za organizátory: Viditelný zájem o přednášky, spoustu zajímavého zboží a oblečení se slovanskou tématikou na stáncích potvrdily, že sněm oslovil mnoho lidí a že je potřeba na něj navázat další akcí. Rádi se spojíme a budeme spolupracovat se všemi, kteří se navrací opravdovým způsobem k naší slovanské tradici a kultuře.

Poslední přestávka umožnila volné občerstvení, navázat osobní rozhovor, vyměnit si kontakty a případně ještě stihnout něco si zakoupit na stáncích. Pak následovala beseda. Více jak větší polovina přítomných zůstala po plánovaném konci a přála si besedovat s účinkujících. Zahajujeme a připravujeme se na opravdové slovanské sněmy.

Naplnění a úspěšný průběh sněmu byl zřetelný v atmosféře, vytvořené v sále. Potvrdilo se, že bohatost naší slovanské kultury je významná a důležitá, a že se k ní chceme vrátit. Můžeme v ní nalézt to, co v současné západní civilizaci není a nikdy nebylo. Naše kultura a dějiny jsou světelným projektem a živou moudrostí, zohledňující „duchovní poznání, zaručující harmonický život ve vesmíru, Zemi a v životě lidí“. To je správná a nezkreslená definice slova „kultura“, vycházející ze staroslověnské Bukvice. Máme volbu pokračující ztráty odkazu Předků – rodné země a jejího bohatství do cizích rukou a postupné novodobé otroctví, nebo návrat k hlubokým našim hodnotám. Pouze toto umožní přežít slovanským národům Čechů, Moravanů a Slezanů i přesto, pokud se ostatní národy ve své jedinečnosti nechají vymazat z mapy Evropy a světa.

Sláva Bohům a Předkům našim!

 

Mojmír Mišun
Napsáno 27.3.2017, Valašsko
www.slovanskakosile.cz

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Sněmy, Zajímavé články (menu) se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.