Národná konferencia predstavila Manifest Slovenska a zvolila národného kandidáta na prezidenta

Foto: Zem&Vek

Cesta k Národnej konferencii, ktorá sa konala včera, 24. 6. v bratislavskom Istropolise, začala na oslavách Dňa ústavy a SNP na Jankovom vŕšku 29. 8. 2017. Vtedy sa začala formovať Rada starších, zložená z nezávislých a nestraníckych odborníkov, ktorí sa následne začali pravidelne stretávať a vypracúvať alternatívny pronárodný politický program Manifest Slovenska. Pôvodcom  celej myšlienky a hlavným iniciátorom Národnej konferencie je politický aktivista Tibor Eliot Rostas.

Program garanti jednotlivých rezortov prezentovali na Národnej konferencii, následne ho v dvojhodinovej diskusii pripomienkovali a vyjadrovali sa k nemu viacerí prítomní delegáti. Účastníci sa zišli z celého Slovenska, bolo medzi nimi veľké množstvo profesorov či docentov univerzít, akademickej inteligencie a vlastenecky orientovaných aktivistov.

Manifest Slovenska je stále otvoreným dokumentom, ktorý sa bude v najbližších mesiacoch ďalej dopracúvať, zverejní sa na internete a bude otvorený ďalším pripomienkam. Bude sa oň opierať národný kandidát na prezidenta a zároveň poslúži ako rukoväť pre národných kandidátov v jesennych komunálnych voľbách aj májových voľbách do Európskeho parlamentu.

V rámci programu bol výraznou väčšinou prítomných zvolený za národného kandidáta na prezidenta Štefan Harabin. Ten chce byť prezidentom všetkým pronárodne a proslovansky orientovaných síl. Kým Kotlebu delegovalo stranícke politbyro, Harabin trpezlivo čakal na hlasy združení slovenskej inteligencie a aktívnych delegátov z celého Slovenska. V tomto prípade teda nešlo o vlastné egocentrické presvedčenie, ale o autentickú voľbu, v ktorej by Harabin eventuálne vôbec nemusel uspieť. V tom prípade by svoju kandidatúru zrejme prehodnotil. Vzhľadom na presvedčivý výsledok sa však rozhodol túto poctu prijať a slúžiť národným záujmom z vôle ľudu, nie z vôle Harabina či strany.

Treba zdôrazniť, že na volebnom lístku bolo prázdne miesto, kde delegát napísal meno len jedného kandidáta, žiadny predvvýber za neho nikto nerobil. Štefan Harabin prijal rozhodnutie delegátov a zaviazal sa reprezentovať programové tézy Manifestu Slovenska, ktorý ako jeden z mnohých odborníkov pomáhal sformulovať.

Garanti sa jednotlivé rezorty sú:
Zdravotníctvo – MUDr. Andrej Janco
Životné prostredie – Ing. Jaroslav Baran
Pôda – prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc.
Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka – Ing. Miroslav Jureňa
Vzdelávací systém – Mgr. art. Tibor Ghillány
Európske dejiny a naše historické skúsenosti – PhDr. Viktor Timura, Csc, plk. v. v.
Slovensko, svet Slovanov a reforma volebného systému – Bc. Miloš Zverina
Slovenská kultúra – akad. mal. Viliam Hornáček
Ekonomika – prof. Ing. Peter Staněk
Masmediálny priestor — Mgr. art. Tibor Eliot Rostas
Obrana – Peter Švrček
Vnútro – Ing. Ivan Melicher, pplk. v. v.
Zahraničná politika – doc. PhDr. František Škvrnda, plk. v. v.
Právo – JUDr. Štefan Harabin

Prioritné tézy MANIFESTU SLOVENSKA:

ZDRAVOTNÍCTVO

Musíme obnoviť rozhodujúcu úlohu štátu, ako garanta ďalšieho rozvoja zdravotníctva. Štát musí v prvom rade zabrániť strategickému rozhodovaniu pod vplyvom zahraničných výrobcov liekov a zdravotnej techniky, inštitútov, zastupujúcich nadnárodné záujmy a tiež domácich, politicky chránených podnikateľov s verejnými financiami.

Štát musí zosobniť chyby v strategickom rozhodovaní a zabrániť prenosu zodpovednosti za chybné rozhodovanie v zdravotníctve na koncové články systému a občana. Cieľom snáh zdravotníctva sa musí stať vyliečenie príčiny chorôb a nie dlhodobé tlmenie ich prejavov a liečba ich následkov.  Štát na to musí vytvoriť zodpovedajúci systém finančných stimulov a ohodnotení.

Štát musí určiť a kontrolovať mieru zisku zdravotných poisťovní. Štát musí okamžite zastaviť vyplácanie dividend akcionárom súkromných zdravotných poisťovní do zahraničia. Okamžite zastaviť projekt e-Zdravie v jeho dnešnej podobe!

Je nutné zabrániť zberu dát o zdravotnom stave slovenských občanov na jednom elektronickom portáli, ako aj zabrániť ich protiprávnemu postupovaniu zdravotným poisťovniam.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PÔDOHOSPODÁRSTVO

Legislatívne ošetriť zákaz prechodu zdrojov pitnej vody do súkromných rúk a jej vývoz. Zvýšiť recykláciu komunálneho i priemyselného odpadu a znížiť jeho skládkovanie.

Pri budovaní dopravnej infraštruktúry, spriemyselňovaní, poľnohospodárskej a lesnej výrobe a urbanizácii územia preferovať zásady zachovania jeho biodiverzity a migračných koridorov. Zaviesť efektívny program environmentálnej výchovy a osvety na všetky stupne školského vzdelávania. Tvrdo sankcionovať najmä veľkých znečisťovateľov a porušovateľov zákona.

Odmietame považovať pôdu sa tovar. Budeme presadzovať, aby sa všetky mimoprodukčné aktivity realizovali na plochách s nízkou prirodzenou úrodnosťou a na devastovaných pôdach. Vlastníctvo každej pôdy musí byť viazané na jej konkrétneho užívateľa počas celej doby výkonu činnosti i jeho dedičov (rodinný podnik). Súkromné vlastníctvo pôdy osobami, ktoré na nej nepracujú alebo ju nevyužívajú ako priestor pre bývanie či podnikanie negatívne vplýva aj na už realizované alternatívne užívanie, na plánovanie, prípravu a urýchlenú realizáciu infraštruktúry a na dodržiavanie zákonov o ochrane prírody. Opierajúc sa o praktické skúsenosti z ťažkopádnych a často nelogických súdnych procesov, navrhneme zásadnú zmenu vo vlastníctve pôdy, kde sa vytvorí pre užívateľa dedičné rodinné vlastnícke právo „sui generis“ po celú dobu užívania s cieľom zabránenia nakladania s pôdou ako tovarom.

Budeme trvať na obnove sebestačnosti v základných druhoch zdravotne nezávadných potravín cestou štátom organizovanej potravinovej vertikály, zahrňujúcej podniky prvovýroby, výkupu, spracovania a predaja spotrebiteľovi na báze približne rovnakého podielu z výsledného zisku, čo pomôže aj kapitálovej konsolidácii prvovýroby.

Nakoľko pôda tvorí celý suchý povrch územia štátu, a územie patrí všetkým štátnym občanom, jej predaj občanom inej štátnej príslušnosti do vlastníctva predstavuje stratu suverenity štátu nad územím, za nedotknuteľnosť ktorého nesie zodpovednosť.

Spracovávame legislatívne riešenie straty štátneho územia jeho predajom do vlastníctva cudzích štátnych príslušníkov.

Musíme prijať ústavný zákon ochrany prírodných zdrojov (pôda, voda, životné prostredie a nerastné bohatstvo). Navrhujeme zásadnú pozemkovú reformu, kde okrem iného iniciujeme zrušenie dane z pozemkov – sme jeden z mála štátov, ktorý ju má. Zmluvou s Európskou úniou o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) budeme iniciovať zrušenie nerovností v spoločnej poľnohospodárskej politike EU a tzv. historického princípu, stanovenie nových objektívnych pravidiel SPP EU

Je neprijateľné, aby malo Slovensko dotácie na 1 ha 247 EUR a Rakúsko 555 EUR.

V rámci potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti budeme rozvíjať potravinársky priemysel v slovenských regiónoch s cieľom dosiahnuť produkciu v objeme 7 miliárd EUR. Exportný program bude zameraný na predaj slovenských potravinárskych produktov na zahraničné trhy v súčinnosti s Eximbankou.

Treba zdôrazniť, že štát má povinnosť zo zákona starať sa o štátny majetok. Finančná úroveň štátnej pomoci SR bola v roku 2016 – 9,4 milióna EUR. Ak sa porovnáme s Českou republikou, kde bola štátna pomoc 119 miliónov EUR a  Rakúskom 319 miliónov EUR musíme konštatovať, že štátna pomoc Slovenskej republiky nezabezpečuje zákonom stanovené požiadavky a nevyužívame možnosti štátnej podpory.

KULTÚRA, SAMOSPRÁVA, VZDELÁVACÍ SYSTÉM A MÉDIÁ

Slovania sú pôvodnými obyvateľmi Európy a reprezentujú väčšinový základ pôvodne jednotnej európskej populácie, ktorej pôvod je na Kaukaze a nie v Indii ani v Afrike.

Naši predkovia vytvorili najstaršiu európsku civilizáciu, ktorej začiatok je 7400 rokov pred n. l. Západná civilizácia trvajúca viac ako dve tisícročia je k Slovanom, neprajná, nevraživá a likvidačná. Neslávne „Drang nach Osten“ sprevádza celé nemecké dejiny. V súčasnosti v nej pokračuje transatlantická civilizácia s NATO na čele s USA a s výdatnou podporou EÚ. Verejne vyhlasujú, že Rusov, baštu slovanstva, treba zničiť akýmkoľvek spôsobom a prostriedkami, aby sa mohli zmocniť územia a parazitovať na ich bohatstve!!!

Svedectvom tohto prístupu k Slovanom je aj súčasný pokrytecký, nadradený a uzurpátorský vzťah Západu ku krajinám bývalého východného bloku.

Prioritami slovenskej kultúry je zachovávať, chrániť, rozvíjať a všestranne podporovať a propagovať všetky hodnoty slovenského kultúrneho dedičstva ako erbového znaku našej národnej totožnosti, dôkazu našej tvorivosti a – ako tvorcovia hodnôt, ktoré od počiatku našich dejín pomáhal civilizovať Európu a svet – práva nazývať sa národ kultúry.

Vytvoriť dokument „Kultúrna politika SR“ ako strategickú a záväznú doktrínu pre štátne orgány a inštitúcie na ochranu a rozvoj hodnôt kultúry slovenskej spoločnosti. Uzákoniť povinnosť predstaviteľov štátu a všetkých štátnych zamestnancov presadzovať výhradne hodnotový systém slovenskej spoločnosti ako náš prvoradý národnoštátny záujem a zároveň brániť cudzorodým,najmä deštrukčným vplyvom, aby znehodnocovali našu kultúru. Uzákoniť v Ústave SR, že „Výchova detí a mládeže k vlastenectvu a kultúrnosti je prvoradou povinnosťou rodičov, pedagógov aj štátu a jeho orgánov a inštitúcií, vrátane verejnoprávnej RTVS. Pomenovať našu najvýznamnejšiu vysokoškolskú ustanovizeň podľa jedného z najvýznamnejších intelektuálov a dejinotvorných velikánov slovenských dejín Univerzita Ľudovíta Štúra. Obnoviť činnosť Ústavu pre stratégiu rozvoja slovenskej spoločnosti, vedy a technológií, fond na podporu pôvodnej slovenskej tvorby a distribučnú sieť slovenskej literatúry.

Slovanský svet v súčasnosti predstavje 13 vo svete uznaných slovanských štátov v ktorých žije približne 280 mil. obyvateľov. Podporujeme slovanskú vzájomnosť ako ideu kultúrnej, jazykovej a etnickej spolupatričnosti slovanských národov. Preto sa hlásime k vytvoreniu Spoločenstva slovanských štátov, ktoré by rozvíjalo slovanskú kultúru, slovanský spôsob života, vychovávalo mládež v duchu slovanskej vzájomnosti, zdokonaľovalo slovanské vzdelávanie a rozvíjalo medzinárodné slovanské hnutie. Podobného spoločenstva ako je napríklad Britské spoločenstvo národov alebo Liga arabských štátov.

V rámci reformy volebného systému navrhujeme aj reformu územného členenia a samosprávy návratom k pôvodným, historicky aj geograficky prirodzeným regiónom Slovenska akými boli Šariš, Tekov, Liptov, Bratislava, Záhorie, Zemplín, Orava, Kysuce a ďalšie. Štatutár takéhoto regionálneho celku by bol volený v priamych voľbách na celokrajskej úrovni občanmi toho istého kraja. Cieľom reformy volebného systému je umožniť občanom na všetkých úrovniach kandidovať bez vplyvu politických strán, skrytých záujmových skupín, či potreby vynaloženia neprimerane veľkých finančných prostriedkov na chod kampane. Pri občianskom hlasovaní by mala rozhodovať povesť každého z kandidátov, jeho program, myšlienky, vízie a nie solventnosť sponzorov a stranícka hierarchia. Možnosť kandidovať ako nezávislý kandidát musí vyplývať priamo zo zákona a to na všetkých úrovniach volieb. Inciujeme zavedenie zmeny zákona o volebnej kampani, kedy všetci kandidáti budú môcť viesť kampaň len v presne vymedzenom čase v rámci regulovanej proporcionality (rovnaký mediálny priestor pre každého, nezávisle od jeho finančných možností). A to najmä vo verejnoprávnych médiách, prostredníctvom osobného profilu na webovom sídle, alebo na miestach obcou, či mestom na to určených (verejné plagátovacie plochy). Zverejňovanie prieskumov voličských preferencií by malo byť zo zákona zakázané. Sme za ustanovenie dvojkomorovej národnej rady napr. v počte 100+50 poslancov pričom do dolnej komory je možné voliť a byť volený len za región v mieste trvalého bydliska.

V rámci vzdelávacieho systému budeme požadovať zrušenie normatívneho financovania na žiaka/študenta, financovanie súkromných škôl zo štátneho rozpočtu, decentralizáciu školstva. Sme za neprijatie EÚ pretláčanú a pripravovanú legislatívu na inkluzívne vzdelávanie. Je nevyhnutné zaviesť financovanie škôl podľa ich optimálnej naplnenosti. Pri zaraďovaní nových škôl zaviesť inštitút ekonomického garanta, ktorý v prechodnom období bude finančne prispievať na sociálne dávky neúspešným – nezamestnaným absolventom školy.

Prioritou mediálnej politiky je maximálnou možno mierou brániť pluralitný systém. Nikto nemá právo vylučovať z verejnej diskusie žiaden subjekt, ktorý je právoplatne registrovaným médiom. Za týmto účelom vytvoriť štátny kontrolný orgán v pôsobnosti ministerstva kultúry súčinný s ministerstvom spravodlivosti, ktorý bude dozerať, aby nikde tam, kde sú riadne registrované médiá v predaji, nemohlo dôjsť k ich diskriminácii vylúčením zo súťaže na voľnom trhu spôsobom nekalej hospodárskej súťaže a z priestoru pluralitnej demokracie. Verejnoprávne médiá nesmú podliehať vplyvu a kontrole politických strán a medzinárodne financovaných mimovládnych organizácií.

Verejno-právnosť preniesť aj do celoštátneho denníka bez reklamy, bez vplyvu politických strán a tretieho sektora. Platformu tohto denníka maximálne využiť aj v online prostredí na internete a sociálnych sieťach. Denník bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

Štát bude prostredníctvom kontrolných orgánov sankcionovať a v krajných prípadoch odoberať  licenciu všetkým vydavateľom a prevádzkovateľom médií, ktorí budú preukázateľne hanobiť slovenský národ, jeho históriu, kultúru a národných buditeľov. V rámci medzinárodných dohôd na vládnej úrovni presadzjeme vytvoreniu medzinárodného slovanského domu, ktorý bude financovaný vládami zúčastnených slovanských krajín. Takýto mediálny dom bude mať svoju televíziu s terestriálnym  a satelitným vysielaním, rovnako tak rozhlasovú stanicu a vlastnú sociálnu sieť prostreníctvom ktorých bude podporovať informovanosť, komunikáciu a pôvodnú tvorbu jednotlivých slovanských štátov.

Za týmto účelom budeme podporovať iniciatívu budovania slovanských univerzít, kde vzniknú študijné špecializácie úzko prepojené s následným uplatnením v prostredí slovanského mediálneho domu. Našim zámerom je, aby sa vo finále stal silným konkurentom veľkej mediálnej päťky v rukách globalistických finančných elít.

Všetky súkromné médiá a nosiče musia byť vylúčené z predvolebných kampaní, aby sa tak zabránilo ich zneužívaniu obchádzaním zákonov. Musíme zamedziť tomu, aby sa ústavné funkcie v našom štáte dali kupovať – teda aby boli prostredníctvom financií zvýhodňovaní jedni pred druhými. Volebné kampane musia prebiehať výlučne prostredníctvom verejnoprávnych médií, kde budú mať kandidáti zaručený absolútne rovnocenný priestor.

NOVÉ EKONOMICKÉ VÝCHODISKÁ

V spolupráci s ostanými členskými krajinami budeme usilovať o rozumnú reformu eurozóny, tak aby prestala vytvárať disproporice medzi jednotlivými ekonomikami. Myslieť aj na možnosť, že eurozóna skončí ako neúspešný projekt a preto sa pripravovať aj na perspektívu eventuality prijatia národnej meny a založenia nezávislej národnej centrálnej banky. Zasadzujeme sa za obmedzenie výsadného postavenia finančného a bankového sektora, najmä vytváranie „peňazí z ničoho“ prostredníctvom podvodného systému frakčných bankových rezerv. Tento segment je nevyhnutné prísnejšie regulovať a podporovať alternatívne formy finančníctva akými sú napríklad finančné družstvá.

Bezpodmienečne zastaviť úžeru a exekučnú mafiu. Umožniť občanom prestať splácať úvery, ktoré boli poskytnuté v rozpore so zákonom. Sprísniť pravidlá poskytovania úverov a možnosti obohacovania sa exekútorov. Zaviesť systém oddlženia tých občanov, ktorí sa do exekúcií dostali nie vlastným zavinením so zdravotných dôvodov, prepustenia so zamestnania a podobne.

Obmedziť prehlbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými, obnoviť progresívne zdanenie a zamedzť úniku ziskov zahraničných firiem do zahraničia. Obmedziť možnosti daňových špekulácií veľkých firiem, vyhýbania sa plateniu daní a ulievania peňazí cez tzv. daňové raje.

Zachovať štátne vlastníctvo strategických podnikov, rozvinúť vlastné podnikanie štátu, aby sa štátne podniky stali významným zdrojom príjmov a obmedzili sme tak závislosť od zahraničného kapitálu a dotácií z eurofondov. Štátom vlastnené podniky môžu plniť aj sociálnu funkciu, napríklad výstavbu lacných bytov. Obmedziť závislosť slovenskej ekonomiky od automobilového priemyslu.

V rámci existujúcich alebo aj nových vedecko-výskumných programov vytipovať tie, ktoré majú potenciál dať základ novému priemyselnému odvetviu (alebo odvetviam) s vysokou pridanou hodnotou. Tieto odvetvia budú založené na vysoko kvalifikovanej domácej pracovnej sile.

Zastaviť únik mozgov zo Slovenska zredukovaním počtu univerzít a sústrediť sa na podporu tých perspektívnych, ktoré dokážu prilákať zahraničných študentov a vychovať absolventov pre nové atraktívne odvetvia. Je dôležité obmedziť závislosť od nemeckej ekonomiky, v zahraničnom obchode sa orientovať aj na krajiny mimo EÚ, na združenie BRICS ale najmä na perspektívne trhy Eurázie, ktoré reprezentuje napr. Šanghajská organizácia spolupráce. Jedinou podmienkou by mala byť vzájomná výhodnosť a podpora slovenského hospodárstva.

ORIENTÁCIA ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY

Prioritou našej zahraničnej politiky je podieľať sa na budovaní a udržiavaní vzájomnej dôvery, stability a mieru. Slovensko je vzhľadom na svoju kultúrnu, historickú a geografickú pozíciu priestorom pre rozvíjanie dialógu. Jeho základným predpokladom v regionálnej i globálnej dimenzii je rešpektovanie pôsobenia OSN a medzinárodného práva, predovšetkým požiadavky zdržať sa v medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitím sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi OSN. Našim národným záujmom sú dobré vzťahy s celým svetovým spoločenstvom postaveným na báze dôvery a multilaterálnej kooperácie.

Organizácia NATO, ktorej sme členom, po rozpade bipolarity zmenila svoj pôvodný význam. Hodnoty zakotvené vo Washingtonskej zmluve nielenže nedodržuje, ale ich zneužíva k upevňovaniu mocenských pozícií. Od čias bombardovania Juhoslávie v roku 1999 NATO prestalo byť garantom bezpečnosti v Európe. Dnes sa mnohí nezodpovední politici a vojnoví štváči ohradzujú plnením nekonkretizovaných záväzkov, ktorými ospravedlňujú vysielanie vojakov do zahraničných misií a rozmiestňovaním síl organizácie v blízkosti hraníc RF.

Upozorňujeme, že podľa medzinárodného práva NATO nemôže zasahovať bez mandátu BR OSN nikde inde mimo svojho priestoru. Chceme iniciovať bezodkladné prinavrátenie sa k pôvodným princípom NATO ako podmienku nášho pôsobenia v nej. V prípade nepriechodnosti nášho návrhu na návrat k pôvodným hodnotám Severoatlantickej aliancie budeme v rámci riešenia bezpečnostných problémov posilňovať pôsobenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. V nej vidíme veľkú príležitosť pre vytváranie bezpečnostného systému v Európe, ktoré sa zámerne zablokovalo rozširovaním NATO a ignoruje nevyhnutnosť spolupráce s Ruskom ako kľúčovým partnerom udržiavania stability a mieru v Európe.

V prípade neúspechu úsilia o nové budovanie bezpečnostného systému v Európe budeme iniciovať referendum o neutralite. V tomto rámci budeme vytvárať priestor pre trilaterálne dohody o bezpečnosti a spolupráci v neutrálnej osi Zürich – Viedeň – Bratislava.

V súvislosti so súčasným stavom bezpečnosti vo svete, vidíme rastúci význam nevojenskej bezpečnosti. NATO nie je schopné v súčasnej podobe garantovať nielen vojenskú ale už vôbec nie nevojenskú bezpečnosť. Týka sa to najmä zdrojovej (energetickej), potravinovej a environmentálnej bezpečnosti, ktorá sa dosiahnuť len v podmienkach rovnocennej spolupráce. Tieto problémy by sa mali riešiť predovšetkým v regionálnom rámci strednej Európy.

Sme za EÚ národov, preto si EÚ musí nájsť aj cesty ku globálnemu pôsobeniu, rovnocenne spolupracovať s ďalšími veľkými hráčmi svetovej politiky (nielen USA ale aj ČĽR a RF), presadzovať pritom záujmy všetkých svojich členov a prispievať k mieru a stabilite vo svete.

EP je pôdou nielen pre presadzovanie plánov smerom od EÚ k národom EÚ, ale aj opačne. Slovensko bude svojimi novými kandidátmi do EP deklarovať výraznú obhajobu našich vlastných, národných záujmov, ktorých podstata tkvie vo vytváraní spravodlivých a rovnocenných podmienok pre občanov SR s občanmi ostatných členských krajín. Podporujeme Schengenskú dohodu a zasadzujeme sa o primerané sprísnenie kontroly a ochrany jej vonkajších hraníc pred ilegálnou imigráciou, terorizmom a organizovaným zločinom spojeným najmä so šírením sociálnopatologických javov.

Riešenie migračnej krízy a ďalších komplikácií medzinárodného charakteru v našom regióne, ktoré sú výsledkom dlhodobého pôsobenia Západu, nemieni Slovenská republika prenášať na vlastné obyvateľstvo. Odporúčame všetkým štátom zodpovedným za príčiny a dôsledky týchto komplikácií, aby ich primeraným spôsobom riešili revitalizáciou životných podmienok tam, kde ich znehodnotili.

Odmietame sankcie voči Ruskej federácii. Sú v rozpore s Chartou OSN, ktorú vnímame ako jediný legitímny prvok medzinárodného práva. Okrem toho ich dôsledky poškodzujú ekonomické záujmy Slovenska a komplikujú aj bezpečnostnú situáciu v našom regióne. Slovensko má záujem prispievať k upevňovaniu vzťahov so slovanskými krajinami. Budeme iniciovať prehlbovanie ideí slovanskej vzájomnosti ako kultúrnej a hodnotovej línie budúcnosti a ich využívania pri riešení medzinárodných problémov.

V rámci reforiem v rezorte obrany je primárnou orientáciou zameranie sa na výlučne defenzívne účely. Nový koncept v rezorte obrany sa musí orientovať v prvom rade na schopnosť zorganizovania obrany územia SR a jej obyvateľov vo vlastnej réžií.

Zvýšiť obranyschopnosť voči súčasným rizikám ohrozenia vojenského, či nevojenského charakteru prostredníctvom normovaného zvýšenia obdobia bojového výcviku v rámci útvarov ako aj ich frekvencie počas roka.

Bezpečnosť spoločnosti je bezpečnosťou každého jednotlivca. Úloha bezpečnostných zložiek je chrániť práva fyzických a právnických osôb, spoločnosti a ústavného zriadenia SR – v širšom význame národné záujmy. Ozdravenie polície bude prebiehať zjednodušením a zrýchlením procesných úkonov a postupov, presadzovaním zákonov celoplošne a systematicky, nie len zvykovo a selektívne.
Zjednotiť políciu pod jedno velenie do jedného zboru zrušením železničnej, mestskej a obecnej polície. Ustanoviť základnú policajnú školu s hlavným dôrazom nielen na fyzickú a streleckú prípravu, ale aj na psychickú a jazykovú a na sebakontrolu agresivity. Po personálnej stránke robiť výber a nie nábor nových policajtov, s tým, že tí starší by mali možnosť svoje dlhoročné skúsenosti posúvať ďalej. Dať možnosť policajtom (na každom stupni) naplno využívať svoje právomoci a riešiť reálne problémy. Nasmerovať políciu na riešenie skutočnej a závažnej kriminality, ktorá destabilizuje spoločnosť zamedzuje jej rozvoju. Nesmie byť opomenuté ohrozovanie a konanie v rozpore s národnými záujmami.

PRÁVNE VEDOMIE

Navrhujeme prijatie zákona o hmotnej zodpovednosti všetkých štátnych a komunálnych funkcionárov a reprezentujúcich štátne orgány za zjavné nezákonné rozhodnutia. Sme za zavedenie povinnosti zverejňovať majetkové priznanie ústavných sudcov, prezidenta, premiéra a všetkých ústavných činiteľov a štátnych zamestnancov v rozsahu ako je to u sudcov všeobecného súdnictva.

Uložiť zákonnom povinné bezpečnostné previerky na výkon funkcií prezidenta, členov vlády, štátnych tajomníkov, poslancov, šéfov ústredných orgánov štátnej správy, komunálnych poslancov, županov, primátorov, starostov.

Sfunkčniť referendum znížením kvóra účasti, potrebnej na jeho platnosť, začať ho favorizovať vo vzťahu k nepriamej demokracii s konkretizovaním oblastí, ktoré budú referendu podliehať a súčasne jeho výsledok bude pre ústavné orgány záväzný. Zakomponovať v parlamentných voľbách možnosť kandidovať nezávislému poslancovi mimo politickej strany.

Zabezpečiť transparentnosť mimovládnych organizácii uložením zákonnej povinnosti zverejniť zdroj financovania. Prijať zákon o zákaze pôsobenia mimovládnych organizácii platených zo zahraničia.

Zabezpečiť prístup k súdu aj pre nemajetných znížením súdnych poplatkov a zavedením obhajcu z úradnej povinnosti pre chudobných. Zvýšiť vymožiteľnosť práva cez zjednodušenie a sprehľadnenie legislatívy.

Odpolitizovať Ústavný súd voľbou a odvolaním jej členov len zo zákonných dôvodov Súdnou radou. Zaviesť jeho nasledovné zloženie: 2/3 bývalí sudcovia, resp. sudcovia s najmenej 20 ročnou praxou na Najvyššom súde, resp. prokurátori generálnej prokuratúry. 1/3 profesori práva s najmenej 20 ročnou praxou. Zákonom zakázať možnosť uchádzať sa o funkciu sudcu členom politických strán, vrátane bývalých členov.

Zrušiť špecializovaný súd a zaradiť Úrad špeciálnej prokuratúry na Generálnu prokuratúru do pozície samostatného útvaru. Zaviesť inštitút štátneho exekútora na vymáhanie pohľadávok štátnych orgánov a organizácii a právnických osôb napojených na štátny rozpočet.

FOTOGALÉRIA:

Zdroj: zemavek.sk/narodna-konferencia-predstavila-manifest-slovenska-a-zvolila-narodneho-kandidata-na-prezidenta

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality odjinud se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.