Vyšný Deň Boha Perúna

Вышний День Бога Перуна

Letni-den-Boha-Peruna-1

7528 Leto od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme (С.М.З.Х.), Mesiac Chejleť (Хейлетъ) (Mesiac (Štyridsiatník) Prijatia Darov Prírody), 33 deň (3. august (srpen) 2020 podľa súčasného kalendára), všetci Pravoslávni Slaviani, Rusiči, Árijci slávia Sviatok Vyšný Deň Boha Perúna!

Deň uctievania ochráncu Свята РАСЫ (Svätej RASY), nášho Múdreho Praščúra (Prapredka) BOHA PERÚNA!

BOH PERÚN (Perkunas, Perkon, Perk, Puruša, Parom) je Boh-Ochránca všetkých bojovníkov a ostatných z Rodov Rasy Veľkej, obranca Zemí a Rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Litovcov, Lotyšov, Latgalov, Zemgalov, Poliakov, Slovákov, Srbov, atď.) pred Temnými silami, Boh-Hromovrhač, vládca Bleskov, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh-Ochránca Čertogu (Súhvezdia) Orla na Svarožom Kruhu. Boh Perún trikrát navštívil Midgard-Zem, aby ju obránil aj Rody Rasy Veľkej pred temnými silami Pekelného Sveta. Temné sily prichádzajú z rôznych Čertogov (Súhvezdí) Pekelného Sveta, aby podvodom, ľsťou a prefíkanosťou nalákali ľudí z Rodov Rasy Veľkej k sebe do zajatia a ak to nepomôže, potom ľudí unášajú, aby ich vo svojom temnom Svete všetkých premenili na pokorných otrokov a nedať im možnosť sa Duchovne vyvíjať a vystúpať po Zlatej Ceste, ako to bolo ustanovené Bohom Svarogom.

Temné sily prenikajú nielen na Midgard-Zem, ale aj na iné Svetlé Zeme vo Svarge Prečistej. A vtedy prebieha bitva medzi silami Svetla a Temnoty. Perún už raz oslobodil našich Predkov z Pekelného zajatia a zavalil na Midgard-Zemi Brány Medzisvetia Kaukazskými horami.

Tieto bitvy Svetla a Temnoty prebiehali v pravidelných časových intervaloch: „Po uplynutí Svarožieho Kruhu a Deväťdesiatich Deviatich Kruhov Života“, teda po 40 176 Letách.

Po prvých troch Nebeských Bitvách medzi Svetlom a Temnotou, keď zvíťazili Svetlé Sily, Boh Perún zostúpil na Midgard-Zem, aby povedal ľuďom o prešlých udalostiach a o tom, čo čaká Zeme v budúcnosti, o nastúpení temných čias a o nadchádzajúcich Veľkých Assách, teda Nebeských Bitvách.
Časový odstup medzi Treťou a rozhodujúcou Štvrtou Bitvou Svetla a Temnoty môže predstavovať, mimo vyššie Perúnom uvedeného obdobia, iba len jeden Kruh Života, teda 144 Liet.
Existujú taktiež Predania o tom, že Boh Perún niekoľko krát navštívil Midgard-Zem, aby povedal Tajnú Múdrosť Žrecom a Starejším Rodov Svätej Rasy, ako sa pripraviť na temné, ťažké časy, keď Rameno našej galaxie v tvare svastiky bude prechádzať priestormi, ktoré patria silám Temných Svetov Pekla.

Temné sily, tajne prenikajúce na Midgard-Zem, vytvárajú všemožné lživé náboženské Kulty a zvlášť sa snažia zničiť alebo očierniť Kult Boha Perúna, vymazať ho s pamäti národov, aby v časoch Štvrtej, rozhodujúcej bitvy medzi Svetlom a Temnotou, keď Perún príde na Midgard-Zem, ľudia o ňom nevedeli, kto On je a s akým cieľom prišiel.

V našej dobe sa objavilo veľké množstvo „pravých“ proroctiev o Konci Sveta alebo o Konci Čias, najmä v Lunárnych Kultoch, o príchode boha spasiteľa na Midgard-Zem. Nasledovníci jedného zo svetových náboženstiev ho nazývajú Kristom a iné náboženstvá ho nazývajú Mesiášom, Mošechom, Budhom, Mitrom atď.. Toto všetko sa deje preto, aby v čase príchodu Perúna na Zem Ho Biely ľudia nespoznali za svojho Vyšného Boha a odmietli Jeho pomoc a tak sa sami odsúdili na úplné zničenie a zánik.

V časoch svojej Tretej návštevy Midgard-Zeme, asi pred 40 025 Letami (od roku 2020), Perún povedal v Asgarde Irijskom ľuďom z rôznych Rodov Rasy Veľkej a potomkom Roda Nebeského Svätú Múdrosť o budúcnosti, ktorú Žreci Bielovodia zapísali ch’Árijskými Runami a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch „Santii Vedy Perúna“ (v deviatich „Knihách Múdrosti Boha Perúna“).

Zápovede Boha Perúna

1. Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše…
2. Uchovávajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás…
3. Obraňujte starých aj malých, otcov aj matky, synov aj dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich…
4. Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej Zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej Zeme vašej…
5. Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského…
6. Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši…
7. Tvorte diela dobré na slávu Roda vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich…
8. Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú…
9. Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca…
10. Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtiš) čo tečie rieka vo Svätej Zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou Silou…
11. Posilňujte na Zemi vašej Kon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši…
12. Ctite, ľudia, dni Rusalské, dodržiavajte Božie sviatky…
13. Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov kadidlá a ľúbezné vône a ztískajte blahosklonnosť a milosť Bohov vašich…
14. Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade…
15. Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša…
16. Nespôsobujte nešťastie ľuďom druhých vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemiami… a nad všetkými Svetmi…
17. Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni…
18. Obraňujte vy Zem svoju, a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy…
19. Obraňujte Rody Rasénov a Svätorusov pred Cudzozemskými nepriateľmi, lebo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou…
20. Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale sa chváľte z poľa Bojového schádzajúci…
21. Uchovávajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom…
22. Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať a rozumieť slovám vašim…
23. Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov Vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním…
24. Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho, nenájde odpustenie od svojho Roda lebo odvrátia sa Bohovia od neho…
25. Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu ten k sebe nešťastie privoláva…
26. Nehovorte zle a nesmejte sa tím čo vás milujú, ale odpovedajte vy na ľubvu ľubvou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich… Milujte blížneho svojho ak je toho hoden…
27. Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a Krv Rodu zahubíte…
28. Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite… a svoj Rod predĺžite.
29. Ženy nenoste mužský odev lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží.
30. Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti Konu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte.
31. Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného.
32. Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho.
33. Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský.

(Zvýraznené – Kony RITANebeské Kony o čistote Krvi a Rodu)

Múdry Boh-Hromovrhač, Ochranca vojakov, záštitnik slavianských Rodov a Zemí, Perún bol ctený od dávna našimi Predkami, preto nie je prekvapením, že sú s ním spojené dva sviatky – Zimný a Letný (Vyšný) Perúnov Deň.

Je možné ťažké nájsť oblasť života, ktorej by sa tento Vyšný Boh nedotýkal, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky. Daroval ľuďom plodnosť, otvárajúc Nebeské Hĺbky svojou sekerou, s ním boli úzko neoddeliteľne prepojené také pojmy, ako zákon, sila, pravda, vláda. Meno tohto Boha bolo známe mnohým národom, ktoré ho nazývali rôzne: Perkunas, Perkon, Perk, Puruša. Z jeho mena pochádza množstvo slov, čo opäť dokazuje, ako hlboko tento Vyšný Boh vstúpil do života Slaviano-Árijcov.

Ale ak v zime oslavujeme konkrétnu historickú udalosť, ktorá sa stala pred mnohými tisíckami rokov, tak Letný Deň Perúna sa právom považuje za mužský vojenský sviatok, preto je v ňom obsiahnuté toľko priestoru rôznymi vojenskými súťažami, skúškami a posväteniami. V tento deň, tak isto ako aj na Kupalu, sa vedú chorovody, kúpe sa, preskakuje sa cez vatry a chodia po uhlíkoch.

V súčasnej dobe nie je jedinej mienky o presnom čase tohto sviatku. Jedni si myslia, že by sa mal sláviť 20. júla (červenec), druhí určujú dátum na 2 – 5 augusta (srpna), tretí považujú za kľúčové oba dátumy. Väčšina súhlasí s tým, že Letný Deň Perúna by sa mal sláviť na štyridsiaty deň po letnom Slnovrate. Ale, na čom je tento názor založený?

Na Kupalu, ako si spomíname, je dobré sa zbaviť všetkého zbytočného, nahovárajúc venčekom so sviečkami, aby boli zbavení všetkých chorôb, nešťastí a iných neduhov. A po troch slavianských týždňoch (27 dní) robia opak, teda, do svojho života vpúšťajú niečo nové. Hlavne v tento deň je možné požiadať Bohov a Predkov, aby darovali možnosti, nevyhnutne potrebné pre ďalší Duchovný rast. Pre toto všetky žiadosti Bohom tiež nahovoria na sviečky a potom na venčeky, ohnivú plť alebo drevenú lodičku, ktoré púšťajú po rieke.

Začali sa pripravovať na sviatok vopred. Ženy niekoľko dní pred sviatkom začali pripravovať dary, obetiny a jedlá na hostinu a obetovania. Muži si opravili a vyčistili svoje zbrane (nože, meče, sekery) – nevyhnutný atribút Dňa Vyšného Perúna.

Verí sa, že hlavne 2 – 5 august najviac zodpovedá národnému prísloviu: „Do obeda leto, po obede jeseň.“. V tomto čase sa najviac vyskytujú búrky, charakteristické pre Boha-Hromovrhača.

Rozdiel v dátumoch (20. júla a 2-5 augusta) je spôsobený tým, že jeden z nich sa uvádza v novom štýle a druhý v starom štýle. Napríklad, akademik Rybakov vo svojej knihe „Pohanstvo starých slavanov“ píše, že je vhodné Deň Vyšného Boha oslavovať 20. júla, ale neuvádza, v akom štýle. Ale ak vezmeme ako základ kalendár našich Predkov „Koľady Dar“, tak v ňom je uvedený presný dátum slávenia Letného Dňa Perúna, teda 33 Chejleť, potom by sa mal sviatok, podľa súčasného kalendára v roku 2020 sláviť 3. augusta.

Slávenie sa zvyčajne začína po 18:00 (začiatok slavianského dňa). V tom čase zapálili obetný oheň, priniesli dary a obetiny Bohom a Predkom (pečivo, ovsené kaše, kaše). Potom zapálili veľkú vatru, v strede ktorej je postavený meč (ako na Kupalu aj na Zimný Deň Perúna). Okolo tejto vatry usporadúvajú tri chorovody, po chorovodoch nasleduje séria súťaží, rôzne súboje, ako s použitím zbraní, tak aj bez nich. Tento čas sa považoval za najlepší na výrobu alebo zasvätenie bojových oberegov a amuletov.

Letný Deň Perúna bol hlavným sviatkom nie len pre bojovníkov, ale aj pre poľovníkov, kováčov, ostatných remeselníkov, ako aj všetkých mužov, pretože v slavianských Rodoch vedeli všetci zaobchádzať zo zbraňami; každý mladík, od dvanástich rokov, bol podľa práva považovaný za ochrancu Rodu, v tomto veku už zvládol všetky základy vojenského umenia. Preto sa na oslavu zhromaždili všetci osadníci, privádzali aj bábätká, aby sa pripojili k sláve Predkov, prijímali do seba životodárne prúdy Prírody a občinnú Rodovú silu. Zneli hymny-pravslávenia mocného Boha-Záštitnika všetkých slavianských Rodov, striedali mládeneckými zábavami a slavianskými bojovými tancami.

Večer, po súmraku, boli prinášané obetiny Predkom a Bohom a prevádzali sa chorovody, spúšťali ohňové plte, na ktoré vypovedávali svoje želania, ale sa netýkali iba materiálnej, ale výlučne duchovnej sféry, nevyhnutných pre vývoj duchovných čŕt charakteru. Boha-Hromovrhača žiadali o múdrosť, pevnosť, silu, schopnosť rozlišovať pravdu od krivdy. Ďalej sviatok pokračuje a ľudia preskakujú cez oheň a chodia po žeravom uhlí.

Počas slávností nebolo možné plniť každodennú bežnú prácu, o čom svedčia národné prirovnania, príslovia a pranostiky, ktoré prišli do dnešných dní, napríklad niečo takéto: „Na Perúnov deň sa nerobia snopy, hrozí, že ich spáli a odfúkne búrka, zničí krupobitie.“.

Ak počas sviatku začal dážď, považovalo sa to za požehnanie stáť v jeho prúdoch.

V tom čase si spomínali na svojich Predkov, slávnych a odvážnych bojovníkov, veď práve oni odovzdali svojim potomkom duchovnú a fyzickú silu, chápanie pravdy, povinnosť, česť, zapovedaných Bohom-Záštitníkom.

Súťaže zvyšovali nielen telesnú moc, ale tiež posilnili Ducha, vnútornú silu. „Neosvedčil sa vo Vnútri, neosvedčil sa aj Navonok“, – hovorili naši múdry dedovia, chápajúc, že Sila Ducha je základom všetkého.

Podľa tradície sa Letný deň Perúna zavŕšil spoločnou hostinou, ktorá ešte viac zomkla účastníkov sviatku.

Ľubva našich Predkov k pravde, ich odvaha, oddanosť k povinnosti, cti, spoločným putám od nepamäti vyvolávali úctu aj na strane nepriateľov. Ale všetky tieto vlastnosti sú súčasťou nášho genetického kódu, je to v našej krvi, nakoľko to je zapovedané našimi Praščúrmi (Prapredkami), Svetlými Bohmi, preto každý prítomný na dni Vyšného Perúna prebúdza v sebe túto Rodovú pamäť.

Zdroje:

  • Ivanov V. V., Toporov V. N., „Výskum v slovanskej minulosti“, M., Veda, rok 1974
  • V. V. Ivanov, V. N. Toporov, „Mytologický slovník v red. E. M. Meletinského“, M., Sovietska encyklopédia, rok 1990
  • Ivanov J., „Kult Perúna južných slovanov“, M. Ladoga-100, rok 2005
  • Klein L. S. „Vzkriesenie Perúna. K rekonštrukcii východoslovanského pohanstva“, SPB – Euroázia, rok 2004
  • Rybakov B. A., „Pohanstvo starovekého Ruska“, M. Veda, rok 1987
  • Rybakov B. A., „Pohanstvo starých slovanov“, rok 1981
  • História svetovej kultúry: Učebnica pre univerzity / red. prof. A. N. Markova, – druhé vydanie, rev. a doplnil – M.: UNITY, rok 2000 – 600 str.

Hymny-Pravslávenia Rodov Rasy Veľkej:

Perúne! Vypočuj vzývajúcich Ťa!
Slávený a Trislávený buď! Blahosti Svetlého Sveta celej Svätej Rase daj!
Tvár svoju prekrásnu potomkom prejav! Nás nastav na diela blahé, priehrštiami daruj viac Slávy, odvahy.
Odvráť nás od prázdnoty, Rodom našim daruj plodnosť, teraz a vždy a z Kruhu do Kruhu!
Tak bolo, tak je, tak buď!

Perúne! Vypočuj vzývajúcich Ťa, Slávený a Trislávený buď! Zdravia a množstvo Rodu všetkým deťom Svarožím daj, Rodom milosrdenstva ochrany Jav, Prav nad všetkými, všetko z-Rodu! Tak bolo, tak je, tak buď! (toto čítame počas liečby)

Perúne! Vypočuj vzývajúcich Ťa, Slávený a Trislávený buď! Zbraní, chleba a Sily bojovníkom ochráncom Rasy daj! Meč svojej Sily na nepriateľa Javy! Ochraňujúc všetky Vsi Svarožie, vládni nad všetkými Synu Svaroga! Tak bolo, tak je, tak Buď! (týmto vyzývame Perúna pred bitvou o naše Telo, Dušu, Ducha)

Perúne! Vnímaj vzývajúcich Ťa, Slávený a Trislávený buď! Bláh Svargy a Sveta celej Svätej Rase daj, aj prebudenia Ducha, deťom, Perúne prejav! Rod presláv, vládni nad všetkými, aby zhynula Duchovná temnota! Tak bolo, tak je, tak Buď! (toto vyriekame pred Kummírom a na prebudenie Ducha)

Otče náš Perúne, Bože-Ochránca! Ty Svetlých Síl Svargy celej Vládca, daj nám úspech, v Sláve, bez plaču! Skry pred podvodom, pred temnotou a durmanom (otravou)! Od čiernobožích vplyvov, cudzozemských obrokov! Veď nás k prebudeniu a Rody naše k rozkvetu. Teraz a navždy, z Kruhu do Kruhu! Tak bolo, tak je, tak buď!

Perúne! Vnímaj vzývajúcich Ťa! Slávený a Trislávený buď! Zdravia, chleba a Rodu, deťom mojim daj, hromovládu prejav! Vládni nad všetkými! Všetkým z Rodu! Tak bolo, tak, je, tak buď!

~~~

Zdroj Vedagor

Share Button
Příspěvek byl publikován v rubrice Zajímavé články (menu) se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.